Ministerie stemt in met Agenda Natuurinclusief: sleutelrol water krijgt vorm

Onze directeur Wim Drossaert is sinds begin dit jaar actief als domeinleider Water binnen het programma Agenda Natuurinclusief. Op 2 november heeft het Ministerie van LNV, samen met de trekkers van de diverse domeinen, ingestemd met de vernieuwde Agenda Natuurinclusief 2.0.

Agenda Natuurinclusief is een initiatief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Interprovinciaal overleg, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschappen NL met als doel het versterken van de natuur, ook buiten natuurgebieden. Het Collectief Natuurinclusief is actief in negen domeinen: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs, vrijetijdseconomie en water.

Concrete acties

Drossaert richt zich als domeinleider Water samen met Els Otterman, Hoogheemraad van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden op concrete acties om Nederland meer 'natuurinclusief' te maken. "In de drinkwatersector is het denken én werken op een natuurinclusieve manier niet nieuw. We weten als drinkwaterbedrijven heel goed hoe gezonde natuur en drinkwater elkaar versterken. Natuur is immers de beste bescherming voor onze drinkwaterbronnen”, zegt Drossaert. De drinkwatersector beheert zo’n 23.000 hectare natuur en is daarmee de 4e natuurbeheerder van Nederland. “Vooral vroeger werden waterwinning en natuur vaak als tegenpolen gezien. Door onze projecten steeds natuurinclusiever in te richten, ontstaat meerwaarde. Zo leveren we als sector een belangrijke bijdrage aan de natuur in Nederland”.

Toekomstige opgaven voor de watersector

Het domein Water kent grote opgaven als het gaat om waterbeheer, waterveiligheid, waterkwaliteit en voldoende zoet water. Zowel in landelijke programma’s als op lokaal en regionaal niveau vormt water een belangrijke sleutel in ruimtelijke opgaven. De ambitie van deelnemende partijen in het domein Water is tweeledig:

  • Water verbindt - we willen de sleutelrol die het domein water speelt in de natuurinclusieve inrichting van Nederland vormgeven in samenwerking met andere sectoren;
  • Water is de motor – we willen meters maken en de eigen wateropgaven op een natuurinclusieve manier aanpakken.

Drossaert licht toe: “Met de instemming van de agenda grijpen we de kans om verdere stappen te kunnen zetten. Ons voorstel: een natuurinclusieve aanpak voor waterbeheer, waterveiligheid, voldoende schoon en gezond water, met voldoende ruimte voor recreatie voor de groeiende bevolking. We starten vanuit de wateropgaven - omdat hier onze opdracht ligt -, maar kijken ook naar de andere domeinen voor het complete plaatje."

Lessen uit Hollandse Duinen

Drossaert neemt daarbij zijn ervaring als voorzitter van Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen mee. "Daar hebben we geleerd dat je alleen door buiten de grenzen van je eigen organisatie en je eigen gebieden te kijken tot de beste natuurbescherming kan komen. Ik hoop als domeinleider Water ook bij te kunnen dragen aan het tegengaan van de steeds scherpere toon van het debat rondom natuurbescherming, door te laten zien dat waterwinning en natuur elkaar kunnen versterken”. Drossaert benadrukt: “Als het versterken van de natuur dan ook een voorwaarde wordt bij onze toekomstige grote wateropgaven, dan kunnen we écht meters maken.”

Lees meer lopende natuurinclusieve projecten in de drinkwatersector:

Lees en download de Agenda Natuurinclusief 2.0 hier.

Agenda Natuurinclusief is een initiatief van Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitInterprovinciaal OverlegNatuurmonumentenStaatsbosbeheer en LandschappenNL.