Dunea: kritisch rapport RLI over Kaderrichtlijn Water slaat spijker op kop

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) heeft vandaag een rapport gepubliceerd waarin staat dat met het huidige Nederlandse beleid de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) – bedoeld om de kwaliteit van zowel het grondwater als het oppervlaktewater (rivieren, sloten, kanalen en meren) te beschermen - in 2027 niet gehaald gaan worden.

De Raad stelt daarnaast dat de KRW-doelen ook na 2027 waarschijnlijk niet gehaald gaan worden zonder aangescherpt beleid. RLI doet in haar rapport verschillende aanbevelingen voor aanscherping van het Nederlandse beleid om de doelen alsnog zo snel mogelijk te behalen.

“Actie dringend nodig”

Dunea is het eens met de aanbevelingen van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur, die belangrijk zijn voor zowel de kwaliteit als de beschikbaarheid van bronnen voor drinkwater.

Wim Drossaert, directeur van Dunea: "De inhoud van het rapport verrast ons niet, maar slaat wel de spijker op de kop. Er moet veel meer gebeuren om onze drinkwaterbronnen te beschermen. We zien steeds meer en nieuwe vervuilende stoffen in rivieren terecht komen. Tijdens langere periodes van droogte en bij lage waterstanden neemt de concentratie van die stoffen bij onze innamepunten toe. Dat vraagt om steeds meer zuivering, terwijl de KRW juist voorschrijft dat de kwaliteit van bronnen zo goed moet zijn, dat er zelfs minder zuivering nodig is. Alle betrokken partijen hebben de beste intenties, maar het ontbreekt al tijden aan concrete acties om onze bronnen voor drinkwater te beschermen. Te beginnen bij het aanpakken van vervuiling via directe en indirecte lozingen. Want wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit."