Samenwerking in de Haagse ondergrond

Dunea, de gemeente Den Haag en Stedin gaan intensiever samenwerken in de Haagse ondergrond en openbare ruimte. In een getekende intentieverklaring spreken de drie partijen af om een Haags Convenant op te gaan stellen, waarin betere samenwerkingskaders zullen worden vastgelegd. Zo zorgen we er samen voor dat toekomstige overlast voor bewoners tot een minimum beperkt blijft en wordt er efficiënter gebruik gemaakt van de ruimte in de ondergrond, financiële middelen en technisch personeel.

Den Haag groeit tot 2040 met circa 100.000 nieuwe inwoners (50.000 nieuwe woningen) en 50.000 nieuwe banen binnen de bestaande stadsgrenzen. Al die nieuwe woningen hebben behoefte aan drinkwater en energie. Hiervoor zijn netuitbreidingen nodig. Tegelijk zijn er grote ambities ten aanzien van klimaatadaptatie, de energietransitie, circulaire economie en digitalisering. En ook het onderhoud van bestaande infrastructuur gaat door. Om al die opgaven te realiseren in de toch al drukke ondergrond en openbare ruimte, met een beperkt aanbod van technisch personeel, is samenwerking nodig. Daarover zijn concept-afspraken gemaakt.

De samenwerking heeft betrekking op grote onderhouds- en vervangingsprojecten van elektra-, riolering, gas- en waterleidingen. De komende tijd gaan de betrokken partijen hiermee ervaringen opdoen in meerdere pilotprojecten. Die ervaringen worden vervolgens meegenomen bij het opstellen van een convenant, waarin de afspraken voor de samenwerking verder worden uitgewerkt. De intentie is om dit convenant later dit jaar te ondertekenen.

Martin Matthijsse, divisiemanager Duin en Water van Dunea, ziet uit naar de samenwerking. "We staan met zijn allen voor grote maatschappelijke opgaven. Die kunnen we alleen realiseren door een gezamenlijke aanpak en een efficiënte inzet van mens en middelen. Daar zijn we ons allemaal van bewust, maar dan is het nog steeds een stap van denken naar doen. De intentieverklaring die er nu ligt, is een hele goede basis om die gewenste samenwerking in de praktijk te brengen."

Intentieverklaring Dunea Den Haag Stedin