Geïntegreerd jaarverslag 2021

Dunea heeft haar jaarverslag over 2021 gepubliceerd. De aandeelhouders, bestaande uit de 17 gemeenten in het leveringsgebied, keurden het verslag en de jaarrekening goed tijdens de algemene vergadering op 23 juni.

Het jaarverslag laat met name zien dat de snel toenemende drinkwaterbehoefte en de opkomende stoffen in het drinkwater ontwikkelingen zijn die grote impact hebben op de opgave van Dunea de komende jaren.

Drinkwaterbehoefte groeit fors

De prognoses voor bevolkingsgroei in onze regio zijn het afgelopen jaar naar boven bijgesteld. Naar verwachting zal de drinkwaterproductie in 2040 in totaal gegroeid zijn naar 100 miljoen m3 (van 85 miljard m3 op dit moment). Daarom heeft Dunea een versnelling ingezet van haar strategie om de drinkwaterproductie op te schalen. Dit kan deels met het bestaande systeem van rivieren en duinen, maar voor de periode ná 2030 heeft Dunea plannen gemaakt voor een nieuw, aanvullend drinkwatersysteem.

Droogte

Klimaatverandering krijgt een steeds grotere invloed op zowel de vraag naar als het aanbod van drinkwater. Vanaf het voorjaar hebben we ons voorbereid op mogelijk droge zomermaanden. Zo zijn er bijvoorbeeld uit voorzorg geen risicovolle werkzaamheden aan de rivierwaterinfra in de zomermaanden gepland. De grondwaterstanden en de kwaliteit van het gewonnen water zijn continu gemonitord, zodat zowel in een nat als in een droog seizoen de waterkwaliteit stabiel was.

Opkomende stoffen

Opkomende stoffen in het oppervlaktewater en de rivieren zijn een toenemende bron van zorg. PMT-stoffen als PFAS horen niet thuis in het milieu en zeker niet in bronnen voor drinkwater. Omdat deze stoffen niet of nauwelijks afbreken, is het belangrijk om uitstoot te voorkomen. Maar de intensivering van de bronbescherming gaat te langzaam: er vinden nog steeds lozingen plaats en er wordt niet tijdig of adequaat gehandhaafd op milieuvergunningen. Dunea heeft zich, samen met de andere drinkwaterbedrijven, ook in 2021 hard gemaakt om stappen te zetten voor een betere bronbescherming.

Natuur

Dunea is ook de beheerder van de duingebieden Solleveld, Meijendel en Berkheide. Het zijn gebieden met een grote biodiversiteit, die deel uitmaken van Nationaal Park Hollandse Duinen. Onze duinen voor veel mensen een onmisbare plek om te sporten, te ontspannen en elkaar te ontmoeten. De waardering voor de natuur is, mede door corona, de laatste jaren toegenomen. Het bewaken van de balans tussen waterwinning, natuurbeheer en recreatie was ook in 2021 een speerpunt in ons beleid.

Wim Drossaert, directeur van Dunea: “Onze strategie heeft ook het afgelopen jaar haar bestendigheid en waarde heeft laten zien. Onze heldere marsroute gaf ons stevig houvast voor alle uitdagingen. In 2022 houden we vast aan die koers. Daarbij blijven we onze hand uitsteken naar onze omgeving. Tegelijkertijd schuwen wij niet om soms ook onze spierballen te laten zien, om het belang van drinkwater en de onzekere toekomst ervan te blijven benadrukken. We zullen onze stem nog duidelijker laten horen: wij zijn gemotiveerd en vastberaden om de wateropgave op te lossen!”

Lees het gehele jaarverslag