Beroep tegen verondiepen Belgische Maasplas

De Provincie Limburg, Gemeente Maasgouw en drie drinkwaterbedrijven, waaronder Dunea, gaan in beroep tegen de vergunning die is verleend om de Maasplas in Kinrooi (België) te verondiepen. Over de herkomst en verontreiniging van de grond die in de Maasplas terecht zou komen en de gevolgen daarvan op de omgeving is te weinig bekend.

Om die reden zijn de partijen van mening dat dit inzicht er moet zijn voordat tot verondiepen overgegaan wordt. Zo wordt voorkomen dat de bodem en het water verontreinigd raken en daarmee het grondwater en de drinkwaterwinning in gevaar komt, dat Natura-2000 gebieden worden aangetast en dat in de regio waterrecreatie en toerisme onder druk komen te staan.

 

Herkomst van grond is niet bekend

 

De Vlaamse overheid heeft in november 2021 een vergunning verleend aan grindconsortium Rekin THV om de Maasplas Vissenakker/Boterakker bij Kinrooi te verondiepen met grond, net over de grens bij Maasgouw (NL). De vergunning leidt in Kinrooi en omgeving, en dus ook in Nederland, tot onrust. Daarbij staat vooral de zorg centraal over de herkomst en mogelijke verontreiniging van de grond. Over deze vergunning hebben de Nederlandse belanghebbenden in december 2021 vernomen via de media. De Provincie Limburg, Gemeente Maasgouw en de drinkwaterbedrijven Waterleiding Maatschappij Limburg, Dunea en Evides Waterbedrijf gaan in beroep tegen deze vergunning.

 

De plas die verondiept zal worden staat in open verbinding met de Maas. Om het internationale maatschappelijk belang te dienen roepen de partijen op om een voorzorgsprincipe te hanteren. Ook de gemeente Kinrooi (B) is kritisch en in beroep gegaan. Rijkswaterstaat en het ministerie van IenW zijn in gesprek met Vlaanderen over welke grond precies zal worden toegepast. Zij dringen aan op duidelijke afspraken over de grondkwaliteit en de monitoring daarvan.

De Vlaamse overheid geeft aan dat de zorgen over herkomst en verontreiniging ten onrechte zijn omdat hierover afspraken zijn gemaakt met Rekin THV, maar toont zich bereidwillig om te komen tot nadere afspraken.

Afgedamde Maas

Dunea is een van de partijen die tegen de vergunning in beroep gaat omdat de Afgedamde Maas, een aftakking van de Maas, voor Dunea de belangrijkste bron is voor de productie van drinkwater. Ruim 1,3 miljoen consumenten in het westen van Zuid-Holland zijn hiervan afhankelijk. Samen met andere partijen maken we ons sterk voor schoon water in de Afgedamde Maas. We bundelen de krachten met Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven om te voorkomen dat er stroomopwaarts vervuiling in de Maas terechtkomt. Lees meer over onze bron de Afgedamde Maas.