Update officiële status Nationaal Park Hollandse Duinen

Op korte termijn is er nog geen officiële Nationaal Park-status voor Hollandse Duinen. Wel vindt er constructief overleg plaats dat tot toekenning kan leiden. Het ontbreekt volgens de minister nog aan een volledig en afgestemd toetsingskader om de aanvraag goed te kunnen beoordelen. Medio 2022 verwacht het ministerie van LNV hierover te beschikken.

Nationaal Park Hollandse Duinen is volop in ontwikkeling. Dunea en een groeiend aantal partners werkt op volle kracht aan projecten van het uitvoeringsprogramma. Eind vorig jaar hebben de partners gezamenlijk de officiële status van nationaal park aangevraagd bij het Rijk. Op dit moment is er nog geen uitsluitsel van het ministerie van LNV over het toekennen van de officiële status. Wel vindt er constructief overleg plaats dat tot toekenning kan leiden. Het ministerie heeft aangegeven dat er sprake is van een overgangsperiode die invloed heeft op het toetsingskader: formeel zijn de bepalingen van de Wet natuurbescherming van kracht en informeel wordt toegewerkt naar de ambities zoals beschreven in de standaard Nationale Parken. Medio 2022 verwacht het ministerie van LNV over het nieuwe toetsingskader te beschikken.

Omdat de commissie die het ministerie van LNV adviseert ook op basis van de huidige wetgeving overwegend positief is over de statusaanvraag van Hollandse Duinen, is afgesproken dat LNV en NPHD met elkaar gaan verkennen of en zo ja, welke aanpassingen er nodig zouden zijn om de status op korte termijn te verlenen. De verkenning richt zich in beginsel op een betere onderbouwing van de begrenzing. We waarderen het dat het ministerie in haar verklaring heeft aangegeven dat zij het belang en de urgentie onderschrijft om de kwaliteiten van Hollandse Duinen te behouden en te versterken, en dat ze Hollandse Duinen zal ondersteunen bij het realiseren van het uitvoeringsprogramma.

Natuurlijk hadden we graag nu al nieuws gekregen over de toekenning van de status aan Hollandse Duinen, maar de steun is breed en groot en daarmee het vertrouwen. We gaan samen met de ruim 50 partners van Hollandse Duinen in de komende tijd met veel energie verder met het realiseren van het uitvoeringsprogramma en het waarmaken van onze ambities. Gemeenten, provincie, waterschappen, ondernemers, natuurbeheerders en maatschappelijke organisaties. Ieder doet dit vanuit eigen rol en mogelijkheden, en met een groot gevoel van saamhorigheid. Juist ook in het afgelopen jaar zien we de energie en vastberadenheid waarmee we als partners samenwerken aan de ontwikkeling en bescherming van de bijzondere natuur, landschap en cultureel erfgoed in het hele kustgebied van Hoek van Holland tot Hillegom.

Nationaal Park Hollandse Duinen

Foto: Bestuurders met elkaar in gesprek over de verdere ontwikkeling van Nationaal Park Hollandse Duinen bij gebiedspartner Duinrell.

NPHD