Jaarverslag 2019

Dunea heeft ook in 2019 belangrijke stappen gezet om in een snel veranderende wereld de drinkwaterwinning en bescherming van natuurgebieden veilig te stellen voor de toekomst. In ons jaarverslag blikken we hierop terug.

De waarde van water groeit. Trends als klimaatverandering, verstedelijking, digitalisering en de noodzaak tot verduurzaming hebben invloed op de beschikbaarheid van drinkwater in onze regio. 


Afhankelijkheid verkleinen

Meer nog dan in andere jaren hebben we in 2019 aandacht gevraagd voor onze bronnen. De Maas is, vooral in tijden van droogte, te kwetsbaar voor verontreinigingen. Bij een lage afvoer worden vervuilende stoffen niet of nauwelijks verdund. Ze blijven dan langdurig aanwezig bij het innamepunt. Dit kan leiden tot innamestops, waardoor we moeten terugvallen op onze buffers. Samen met RIWA Maas pleitten we voor effectievere, internationale afspraken over de verdeling van het Maaswater. Onze boodschap kreeg veel aandacht in de media.

Om minder afhankelijk te worden van Maas en Lek verkennen we al sinds 2015 aanvullende manieren om drinkwater te maken. In 2019 is het multibronnen-programma goedgekeurd door de aandeelhouders. Met dit programma investeren we fors in de toekomstbestendigheid van onze drinkwatervoorziening. 


Groeiende waarde van water

In juni organiseerden we samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland het symposium ‘De Groeiende Waarde van Water’. Tijdens het goedbezochte evenement deelden we de resultaten van onze gezamenlijke verkenning van het waterbedrijf van de toekomst. Ook boden een podium aan waardevolle initiatieven en innovaties op watergebied en riepen we bedrijven en overheden op tot gezamenlijke actie. De beweging die hieruit is ontstaan gaat verder onder de naam Value4Water.

In 2019 hebben we ons programma WAVE grotendeels afgerond. Meer verbinding tussen de verschillende processen in onze organisatie is daarvan het resultaat. De dienstverlening naar onze klanten is daarmee naar een hoger niveau gebracht. Zo is voor waterklanten ons online klantportaal verbeterd en zijn er met chat en sms nieuwe kanalen in gebruik genomen waarmee klanten contact op kunnen nemen met onze klantenservice. 


Natuur

Ook in onze natuurgebieden werken we doorlopend aan het verbeteren van de klantbeleving. Het afgelopen jaar zijn in Meijendel verschillende projecten gestart om de faciliteiten voor recreanten te verbeteren. Zo is gestart met de herinrichting van ons bezoekerscentrum De Tapuit en worden de uitkijkpunten in het gebied vernieuwd. Feestelijk was de opening van de nieuwe Duincampus waar kinderen en hun ouders meer kunnen leren over de natuur en de relatie met waterwinning. Het is een voorbeeld van de toenemende aandacht voor educatie en bewustwording van water in onze contacten met klanten en recreanten.

De natuur stond in 2019 ook flink in de belangstelling vanwege de problemen rond stikstof. Ook wij hebben hiermee te maken. De natuur komt steeds meer onder druk komt te staan, juist daarom willen we onze duingebieden nog beter beschermen en versterken. De samenwerking met partners binnen Nationaal Park Hollandse Duinen speelt een belangrijke rol daarin. Om de natuurkwaliteit te monitoren doen we doorlopend onderzoek. Goed nieuws is dat in 2019 is gebleken dat 20 jaar infiltratie van voorgezuiverd rivierwater geen negatieve effecten heeft op de vochtige duinvalleien in Meijendel, maar deze zelfs heeft verrijkt.


Financiën

Het resultaat na belasting bedraagt € 8,5 miljoen (2018: € 15,7 miljoen) en de solvabiliteit is toegenomen naar 39,5% (2018: 38,1%). De opbrengsten bedragen € 140,7 miljoen (2018: € 144,1 miljoen) en zijn gedaald als gevolg van een daling van het drinkwatertarief met 2 cent per m3 en een daling van de afzet in m3. Verder is in 2019 is € 39,1 miljoen (2018: € 39,6 miljoen) geïnvesteerd in materiële vaste activa.

Download het jaarverslag