Samen voor schoon drinkwater

Dunea heeft haar expertise en deskundigheid geleverd bij de voorbereiding en realisatie van de unieke collectieve tuinbouwriolering voor bedrijfsafvalwater in de Bommelerwaard. Voor Dunea betekent dit een schonere bron. Een bron voor drinkwater voor 1.3 miljoen mensen in het westelijk deel van Zuid-Holland

In Zaltbommel werkt Dunea samen met de gemeente Zaltbommel, Waterschap Rivierenland en de tuinders om water met resten bestrijdingsmiddelen en meststoffen uit de hele Bommelerwaard apart te zuiveren. Deze samenwerking, die een gezamenlijke inzameling, aparte afvoer en zuivering van afvalwater realiseert, is uniek in Nederland. De aanleg van deze gezamenlijke afvalwaterzuivering gaat op 20 april van start, het bouwbord is afgelopen weekend geplaatst.

Bouwbord glastuinbouw afvalwaterriolering Bommelerwaard

35 kilometer rioolleiding

Als alles volgens planning verloopt, voert eind 2020, ruim 250 hectare aan glastuinbouw het afvalwater af via 54 pompen en 35 kilometer rioolleiding. Sommige bedrijven gaan dat doen met vrachtwagens. Dit water gaat naar een speciale filterinstallatie, die Waterschap Rivierenland bouwt bij de al bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie in Zaltbommel. Het gezuiverde water gaat vanuit Zaltbommel naar de Waal. De Afgedamde Maas, waar drinkwaterbedrijf Dunea water vandaan haalt, wordt niet meer met dit water belast.

Samen voor schoon water

Elke tuinder in Nederland is verplicht om afvalwater zelf te zuiveren. Schoon water in sloten en vaarten is van belang voor de natuur, landbouw, gezondheid en de drinkwaterwinning. Daarom trekken het waterschap, Dunea en Glastuinbouw Nederland samen op met de tuinders en de gemeente Zaltbommel. Daarnaast is schoon water één van de doelstellingen van het herstructureringsproject voor de glastuinbouw in de Bommelerwaard. Dit voert het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) uit. Met deze samenwerking lopen de tuinders voor op de doelstelling in de sector om in 2027 emissieloos te zijn. Wethouder van Zaltbommel Adrie Bragt: “Het realiseren van deze collectieve tuinbouwriolering voor bedrijfsafvalwater in de Bommelerwaard geeft een enorme impuls aan de leefomgeving en de kwaliteit van het oppervlaktewater.”

Financiering project

De gemeente en het waterschap investeren in het project en leggen het systeem aan, maar de tuinders betalen het project uiteindelijk zelf. Het project wordt mede gefinancierd door de provincie Gelderland, Dunea en de Europese Unie. Het project levert namelijk een grote bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit en drinkwaterveiligheid. De Europese Unie heeft een subsidie beschikbaar gesteld van 1,7 miljoen, op het totaal van  ruim 5 miljoen die de leiding en zuivering in totaal kost. 

logo's samenwerkingspartners glastuinbouwriolering Bommelerwaard