Jaarverslag 2018

Dunea heeft het jaarverslag over 2018 gepubliceerd. Het jaarverslag werd goedgekeurd in de aandeelhoudersvergadering van 13 juni. Dunea blikt terug op een jaar met ontwikkelingen op velerlei gebieden. Zowel binnen als buiten de organisatie hebben we ons op allerlei vlakken ingezet voor onze kernactiviteiten: het leveren van lekker en betrouwbaar drinkwater en het beheren van de natuur in de duingebieden. Een aantal highlights uit ons jaarverslag.

Dunea levert lekker en betrouwbaar drinkwater aan ruim 1,3 miljoen mensen in het westelijk deel van Zuid-Holland. Het jaar 2018 kenmerkte zich door een lange periode van droogte. Het waterverbruik was daardoor hoger dan normaal. In totaal hebben we het afgelopen jaar 79,4 miljoen m3 water afgeleverd. Dat is een stijging van 2,3% ten opzichte van 2017.  We ontvingen daarnaast ruim 1 miljoen bezoekers in onze duingebieden.

Financieel

Ondanks een daling van het drinkwatertarief met 2 cent per m3 zijn onze drinkwateropbrengsten met €1,8 miljoen gestegen. Het resultaat na belasting bedroeg €15,7 miljoen en de solvabiliteit nam toe naar 38,1%. In 2018 is 39,6 miljoen euro geïnvesteerd in de materiële vaste activa. 

Bronnen

De grotere vraag naar drinkwater heeft Dunea goed kunnen beantwoorden. Maar de droogte van het afgelopen jaar laat wel zien dat bescherming van onze bronnen, de Lek en de Maas, noodzakelijk is en dat de zoektocht naar aanvullende bronnen actueler is dan ooit. Hierin zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met anderen, binnen en buiten onze sector.

Maatschappelijke doelstellingen

Dunea heeft een brede maatschappelijke functie. Die maatschappelijke functie brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. In ons MVO-beleid zijn doelstellingen op het gebied van energiegebruik, het beperken van verspilling, duurzame innovatie en versterking van de lokale gemeenschap vastgelegd. Gedurende 2018 zijn deze doelstellingen steeds meer in de bedrijfsvoering opgenomen en zijn belangrijke resultaten geboekt. 

PIM afgerond

In 2018 is het grootschalige, acht jaar durende Project Investeringen Meijendel (PIM) afgerond. Meijendel is belangrijk voor de productie van drinkwater. Daarnaast is het een prachtig natuurgebied. In het project PIM is hard gewerkt in de duinen om de komende tientallen jaren de waterwinning én de natuur veilig te stellen.

Nationaal Park Hollandse Duinen

Bescherming van de kostbare natuur in de duingebieden is ook een van de doelstellingen van Nationaal Park Hollandse Duinen, dat vanaf 2018 verder gaat als stichting. Daarin werken Dunea, Staatsbosbeheer en de Provincie Zuid-Holland samen met partners om het gebied veerkrachtig, aaneengesloten en beleefbaar te maken. In het project 5000-soortenjaar zijn 6.812 verschillende soorten planten en dieren geteld, waarvan minstens 14 nooit eerder in Nederland waren waargenomen.  

Download het complete jaarverslag 2018