Dunea en de verkiezingen

Woensdag 20 maart is het zover: verkiezingen voor zowel Provinciale Staten als Waterschappen. Goed moment om even stil te staan bij hoe Dunea als drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder samenwerkt met deze overheden. En bij wat er nodig is om u morgen en in de toekomst lekker en betrouwbaar drinkwater te kunnen leveren. Raadpleeg de stemwijzers op internet om te zien welke partij het beste past bij uw belangen en... stem op 20 maart!

Ruimte om voldoende drinkwater te maken 
De bevolking in onze regio groeit. Dunea moet de komende jaren drinkwater gaan maken en leveren aan 1,5 in plaat van 1,3 miljoen mensen. Op korte termijn - tot 2025 - kan dit door de bestaande waterwingebieden in de duinen optimaal in te zetten. Voldoende water is belangrijk voor onverstoorde waterlevering, ook in lange droge periodes zoals afgelopen zomer. Voor de lange termijn – na 2025 – zoeken we in de regio naar extra bronnen om aan de vraag te kunnen voldoen. Een nieuwe bron zal ruimte vragen – boven en onder de grond – en eisen stellen aan de kwaliteit van de leefomgeving. 

Goed doet goed
Als initiatiefnemer van Nationaal Park Hollandse Duinen heeft Dunea partners in de regio bijeen gebracht om samen de natuur te beschermen en ervan te genieten. De provincie Zuid-Holland is nu een van de kernpartners en we hopen dat dit zo blijft. Samen met hen en andere partners willen we robuuste groene verbindingen tot stand brengen in de regio. Als groen met elkaar is verbonden, is dat goed voor de biodiversiteit en de kwaliteit van de natuur. Mensen voelen zich prettiger in een groene leefomgeving. In versteende delen van de stad helpt het bovendien om af te koelen bij hitte. 

Oog voor schone bronnen
Bestrijdingsmiddelen, medicijnen, chemie, ze zijn onderdeel van ons leven. Maar er moet strenger op worden gelet dat ze niet in het oppervlaktewater terecht komen. Zeker als dat kostbare zoete water nodig is om drinkwater van te maken. De bronnen van Dunea zijn de Afgedamde Maas en de Lek, maar uiteraard verdienen alle rivieren bescherming, want ze bieden een prachtige leefomgeving. Voorkomen is de goedkoopste en beste manier van zuiveren: wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit. Er is veel kennis, ervaring en beleid nodig om goede vergunningen af te geven, waarin de gezondheid van inwoners en leefomgeving niet minder belangrijk wordt dan economische belangen. Bovendien, door streng te zijn met vergunningverlening dwing je bedrijven om innovatief te zijn en te verduurzamen. 

Regie op de ondergrond
Met de toename van het aantal inwoners en de overstap naar duurzame energie met bijbehorende installaties, opslag en leidingen, wordt het onder de grond steeds drukker. Verduurzamen is nodig, maar brengt ook risico’s met zich mee. Drinkwaterleidingen en de zoetwatervoorraad onder de duinen moeten fris blijven om kwaliteit te behouden en niet worden vervuild met water dat langs geboorde gaten diep in de grond lekt. Daarom is een bron boren verboden in grondwater-beschermingsgebieden. Handhaving hierop wordt belangrijker. Goed overzicht van belangrijke kabels, leidingen en installaties is essentieel, zeker als er grote projecten worden ontwikkeld. Verlegging van vitale leidingen is duur en kan een risico zijn voor de waterlevering en voor de waardevolle Natura 2000-gebieden.

Dunea & de Provincie
De Provincie beschermt de bodem en ziet erop toe dat wij goed omgaan met de duinen. Dunea vult de zoetwatervoorraad onder de duinen namelijk continu aan door gezuiverd rivierwater toe te voegen aan de duinmeren. Regenwater is namelijk al heel lang niet meer voldoende om 1,3 miljoen klanten van drinkwater te voorzien en het grondwater aan de kust is er te zout voor. Voor het toevoegen van water aan de duinmeren en het weer oppompen uit de bodem, heeft Dunea vergunningen nodig van de Provincie. Dunea, maar ook inwoners en bezoekers die zich niet aan de regels houden van waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden, krijgen te maken met de Omgevingsdienst van de Provincie. 

Dunea & de Waterschappen
OVEREENKOMSTEN
We worden nog wel eens met elkaar verward: waterschappen en drinkwaterbedrijven. Allemaal water, onzichtbare – vooral ondergrondse – leidingen en installaties en vanzelfsprekende dienstverlening waarvoor u zelf weinig keuzes hoeft te maken: onopvallend, maar essentieel voor ons dagelijks bestaan. We werken veel samen. Beide soorten organisaties kenmerken zich door passie voor water en natuur en een enorm maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.

VERSCHILLEN IN TAKEN

Als we de watercyclus volgen, worden de verschillende verantwoordelijkheden snel duidelijk. Drinkwaterbedrij­ven zorgen voor lekker, betrouwbaar en voldoende water uit de kraan. Gemeenten halen het afvalwater op via het rioolstelsel. Waterschappen persen dit naar een Riool­WaterZuiveringsInstallatie (RWZI) en zuiveren dit totdat het schoon genoeg is om weer in rivieren en kanalen te laten. Drinkwaterbedrijven die rivierwater gebruiken als bron voor drinkwaterproductie, zijn dus mede afhanke­lijk van hoe goed waterschappen en private afvalwater­zuiveraars het water zuiveren.


VEILIGHEID

Op het gebied van veiligheid beschermen waterschappen ons tegen natte voeten. Drinkwaterbedrijven zorgen voor veiligheid in termen van gezondheid, door 24/7 drinkwa­ter van hoge kwaliteit te leveren. In de duinen beheren de waterschappen de eerste rij duinen: ‘de zeereep’. Dunea beheert de rest van de duingebieden van Solle­veld (bij Monster), Meijendel (Wassenaar) en een deel van Berkheide (Katwijk) en maakt daar op natuurlijke wijze drinkwater. 

 

 

Bekijk de opgave waar we voor staan.