Aanleg nieuwe transportleiding Biltlaan Katwijk

Dunea start half oktober 2019 met de aanleg van een nieuwe transportleiding drinkwater in de Biltlaan op het wegdeel tussen de kruising Hoorneslaan en De Krom in Katwijk.

Dunea start half oktober 2019 met de aanleg van een nieuwe transportleiding drinkwater in de Biltlaan op het wegdeel tussen de kruising Hoorneslaan en De Krom. Vanwege nieuwbouw van woningen en bedrijven in de Rijnregio is het noodzakelijk het bestaande leidingnet uit te breiden. Wij werken nauw samen met de gemeente Katwijk en stemmen werkzaamheden in de openbare grond zo veel mogelijk op elkaar af. Nadat wij de werkzaamheden aan de transportleiding drinkwater hebben afgerond, start de gemeente direct met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Biltlaan en de aanleg van inpassingsmaatregelen voor de komst van R-net. Zo proberen we samen de overlast in de Biltlaan e.o zo veel mogelijk te beperken.

Bomenkap en nieuwe groenstrook
Voorafgaand aan het aanleggen van de transportleiding drinkwater en de herinrichting van de weg is het noodzakelijk dat het geplande tracé vrijgemaakt wordt van bomen en struiken. Na afronding van het werk van ons en de herinrichting door de gemeente wordt op het wegdeel aan de oostkant van de Biltlaan tussen de Helmbergweg en de rotonde De Krom een compleet nieuwe groenstrook aangelegd. Dunea heeft hiervoor haar expertise geleverd en een belangrijke habitattoets uitgevoerd. De belangen van de aanwezige en nieuwe flora en fauna zijn hierin verwerkt. De resultaten zijn meegenomen in het groenplan dat samen met bewoners in een klankbordgroep is opgesteld.

Werkzaamheden
De werkzaamheden vinden plaats vanaf de hoek J. Th. De Visserstraat/Van Houtenstraat, vervolgens de Biltlaan passerend, verder in noordelijke richting aan de oostzijde van de Biltlaan tot aan de rotonde De Krom. De werkzaamheden voor het kappen van de bomen en verwijderen van de onderbegroeiing starten in week 39. Het aanleggen van de ‘transportleiding drinkwater’ start in de tweede helft van oktober 2019, de aanleg van het nieuwe tweerichtingsfietspad bovenop de transportleiding duurt naar verwachting tot begin maart 2020. De planning is uiteraard afhankelijk van weersomstandigheden. Voor direct omwonenden kan het werk op korte momenten gevolgen hebben voor de drinkwatertoevoer. Hierover worden de betrokkenen persoonlijk geïnformeerd.

In het voorjaar van 2021 wordt gestart met de aanleg van de nieuwe groenstrook.

Bereikbaarheid
Vanwege de omvang van de werkzaamheden worden deze gefaseerd uitgevoerd en zal in de Biltlaan voor een periode van ca. 2 weken één rijstrook  beschikbaar zijn voor gemotoriseerd verkeer. In overleg met de gemeente wordt een omleiding ingesteld, aangegeven met borden.

Door de werkzaamheden wordt op diverse locaties het trottoir opengebroken. Uiteraard blijven woningen bereikbaar.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van de gemeente Katwijk