Dunea start onderzoek naar warmteoplossingen Vliegkamp Valkenburg

Wim Drossaert, directeur van Dunea, en Alfred Busser, directeur van woningcorporatie Dunavie, ondertekenden van een samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijk onderzoek naar collectieve warmtevoorziening voor voormalig Vliegkamp Valkenburg.

Vliegkamp Valkenburg wordt een toonaangevende duurzame wijk in de gemeente Katwijk. In het ontwikkelplan is besloten dat woningen op Vliegkamp Valkenburg energieneutraal moet en zijn; elke individuele woning moet zelf duurzame energie opwekken. Dunea en Dunavie gaan samen onderzoeken of een collectieve warmtevoorziening wellicht een beter antwoord is op de gestelde voorwaarden. Dat zou duurzaamheid ook bereikbaar kunnen maken voor sociale woningbouw. De resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen aan het stedenbouwkundig plan, waaraan het Rijksvastgoedbedrijf momenteel werkt.

Onderzoek

Het onderzoek richt zich op de meerwaarde van een collectieve warmtevoorziening. Is energie uit derivierwater- en drinkwatertransportleidingen van Dunea bijvoorbeeld een bron die voor deze wijk benut kan worden voor duurzame collectieve warmte. Daarbij wordt gebruik gemaakt van water als bron voor de warmte en koude en de aarde als opslag. Doordat nieuwe huizen vandaag de dag perfect geïsoleerd zijn, is er relatief maar heel weinig warmte nodig om een woning te verwarmen. Vervolgens moet die energie worden gedistribueerd via een warmtenet. Ook kijken partijen naar een mogelijke aansluiting op de warmterotonde Zuid-Holland. Een bekend voorbeeld van een groot warmtenet is restwarmte vanuit de industrie in het Rotterdamse havengebied die weer wordt herverdeeld.

Verduurzamingsambities

Dunavie heeft, als aanjager van duurzaam wonen, ideeën over hoe je warmtetransitie op een slimme manier kunt realiseren. De ontwikkeling van nieuw Valkenburg vormt het vliegwiel voor de verduurzaming van heel Katwijk. Niet alleen Dunavie en haar huurders hebben hier belang bij. De warmtetransitie die nodig is om de verduurzamingsambities in de gemeente te behalen, leidt tot goed betaalbare energie voor ieder¬een. Niet alleen voor bewoners en ondernemers in de nieuwe wijk, maar ook voor bestaande huurders van Dunavie. Alfred Busser, directeur Dunavie: “Door het investeren in duurzaamheidsmaatregelen kunnen wij voor onze huurders het wonen beter betaalbaar maken en houden. Het gezamenlijk onderzoek met Dunea kan hier een mooie bijdrage aan leveren. We hebben elkaar hierin nodig.”

Dunea wil bijdragen aan de energietransitie. Ze heeft zichzelf opgelegd in 2020 CO2-neutraal te zijn en daarbij minimaal 14% zelf duurzaam op te wekken. Daarnaast willen zij anderen helpen verduurzamen, bijvoorbeeld door de infrastructuur op een nieuwe manier te benutten. Wim Drossaert, directeur Dunea: “De samenwerking met Dunavie voelt goed. We dienen beide een maatschappelijk doel en zijn beide verankerd in het Katwijkse. Ze zijn niet alleen aanjager maar beheren straks op Valkenburg ook voldoende woningen om het schaalbaar te maken. En wie weet kunnen we ook aanpalende, bestaande bebouwing in het Katwijkse nog meenemen. Tot slot hechten we er beiden belang aan om duurzaamheid ook bereikbaar te maken voor het sociale huursegment.“