Dunea betrokken bij verdere ontwikkeling COASTAR

Drinkwaterbedrijven, waterschappen, kennisinstituten en anderen, hebben zich voor drie jaar gecommitteerd aan het verder ontwikkelen van COASTAR, een innovatie in zoetwatermanagement. Ook Dunea ondertekende vrijdag 18 mei de intentieverklaring tijdens een conferentie in Scheveningen.

COASTAR (Coastal Aquifer Storage and Recovery) is een innovatieve oplossing om zoetwater tijdelijk in de diepere ondergrond op te slaan en later te benutten. De Nederlandse delta is dichtbevolkt en zeer geïndustrialiseerd. Klimaatverandering, stijging van de zeespiegel, bodemdaling en verzilting van grondwater maken zoetwater steeds schaarser. Tegelijkertijd zijn er vaker perioden met veel neerslag. Al dat regenwater zou een oplossing kunnen bieden voor de zoetwaterschaarste, maar bovengrondse opslag van regenwater vergt te veel kostbare vierkante meters grond.

Met COASTAR kan ook brak grondwater worden gewonnen. Dit kan leiden tot minder verzilting en mogelijk tot een extra bron voor de bereiding van drinkwater. Wim Drossaert, directeur Dunea: “COASTAR is een mooie innovatie, die past in onze zoektocht naar extra zoetwaterbronnen. Die is nodig om de groeiende bevolking van Zuid-Holland ook in de toekomst van lekker en betrouwbaar drinkwater te kunnen voorzien.”

Van bewezen concept naar grootschalige realisatie

De afgelopen jaren heeft een breed consortium van marktpartijen, onderzoeksinstellingen en overheden zich ingezet voor de ontwikkeling en uitwerking van COASTAR. Het initiatief hiervoor komt van Allied Waters, een publiek/private samenwerking gericht op het vertalen van wetenschap naar de markt, de kennisinstituten Deltares en KWR en internationaal adviesbureau Arcadis. De eerste verkennende onderzoeksfase is mede gefinancierd door de Topsector Water en werd afgesloten met de conferentie in Scheveningen. Daar lieten de initiatiefnemers uitgewerkte praktijkvoorbeelden zien waarin COASTAR kan bijdragen aan het oplossen van (zoet)watervraagstukken in de regio Den Haag-Westland-Rotterdam. Vanaf nu willen zij samen met andere partijen kijken naar verdere realisatiemogelijkheden en grootschalige toepassingen in Zuid-Holland en daarbuiten.

Robuustere zoetwatervoorziening

Elf partijen ondertekenden de intentieverklaring, waarin zij beloven zich in te spannen voor verdere ontwikkeling en toepassing van COASTAR. Dit zijn Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland, drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea, Evides Waterbedrijf, Oasen, LTO Glaskracht, Allied Waters, Arcadis, Deltares en KWR. De eerste stap is het opstellen van een kennisprogramma voor COASTAR om concepten verder uit te werken en in de praktijk te toetsen. Het streven is om in 2021 onderbouwde beslissingen te kunnen nemen over mogelijke toekomstige realisaties. Deltacommissaris Wim Kuijken benadrukte in zijn lezing het belang van de brede COASTAR-coalitie en de samenhang met het Deltaprogramma. Zijn oproep aan alle partners: “Zoek de verbinding. Dat versterkt de positie van COASTAR als kansrijke maatregel.”

COASTAR houdt ‘zout op afstand en zoet op voorraad’ en is ook toepasbaar in andere deltagebieden ter wereld. Kijk op coastar.nl om de ontwikkelingen te volgen.