Werkzaamheden pompgebouw Leyweg

In opdracht van Dunea renoveert GMB een grote opslagtank op locatie Leyweg, en bouwt GMB een nieuwe pompenkelder aan de Leyweg. Onderdeel van de renovatie is het verwijderen van de bestaande waterbestendige coating in de tank en het aanbrengen van een nieuwe coating. Een gespecialiseerd straalbedrijf verwijdert de oude coating door onder zeer hoge druk grit, een hard steenachtig materiaal, tegen de coating te spuiten.

Voorval

Mogelijk heeft u uit de media  vernomen, dat een partij straalgrit in ons land verontreinigd is met asbest. Dat grit is op een groot aantal plaatsen in Nederland en daarbuiten gebruikt. Recent is duidelijk geworden dat dit ook geldt voor het grit datgebruikt is in de watertank. U zult begrijpen dat dit voor alle betrokkenen een zeer vervelende verrassing was.

Ondernomen actie

De renovatiewerkzaamheden aan de tank zijn direct gestaakt en het besmette gebied is afgezet. Gelijktijdig zijn onderzoeken uitgevoerd naar de aard en verspreiding van asbest. Deze onderzoeken tonen aan dat het grit in de tank en op enkele plekken in de directe nabijheid daarvan,  in geringe concentraties asbest bevat. Verspreiding naar de omgeving heeft niet plaatsgevonden.

Vervolg

de omgeving en de tank wordt gesaneerd oor een gecertificeerd bedrijf. Het asbest in de omgeving is als eerste verwijderd. Het asbest in de tank wordt nu verwijderd. De komende weken kunt u dus ‘mannen in witte pakken’ op het terrein zien. De sanering heeft alleen betrekking op het gebied binnen de tank en direct om de tank. Dit betekent dat de omgeving daar geen hinder van zal ondervinden. De renovatie van de opslagtank worddt pas hervat indien uit metingen blijkt dat alle asbest binnen en buiten de tank is verwijderd.

Tot slot

De sanering heeft dus voor u geen gevolgen. Ook houdt Dunea de opslagtank buiten bedrijf tot dat is aangetoond dat alle vervuiling verwijderd is.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer J. Schieven van GMB;  janschieven@gmb.eu, of de heer C. Veldhuis van Dunea, c.veldhuis@dunea.nl