Mountainbiken in Meijendel

Vanuit Dunea hebben wij onszelf de vraag gesteld of er plaats is voor een volledig mountainbike (MTB) parcours in Meijendel.

De reden hiervoor was drieledig:

 • er is sprake van toenemende conflicten tussen wandelaars in Meijendel en illegaal op wandelpaden rijdende mountainbikers (MTB'ers);
 • er ligt een verzoek van BikenInMeijendel (Facebook) voor het realiseren van een MTB parcours in Meijendel;
 • Dunea ervaart af en toe bestuurlijke druk van gemeenten om in deze behoefte van hun inwoners te voorzien. 

Dunea kiest voor een regionale oplossing

Meijendel is met alle andere functies te klein voor een compleet mountainbikeparcours. Dunea gaat zich inzetten voor de realisatie van een regionaal netwerk van MTB routes, waarvan onze duingebieden één onderdeel zijn. Op deze manier wordt de behoefte regionaal ingevuld, gelijk onze visie op recreatie.

Dunea begrijpt – gelet op het uitdagende karakter van ons terrein – de wens om in Meijendel te kunnen MTB'en. We begrijpen ook dat dit een populaire sport is en blijft en geen overwaaiende trend.

Op basis van al ons onderzoek is er maar één werkbare conclusie mogelijk: zowel de conflicten als de vraag naar een MTB–parcours worden niet opgelost door het wel of niet aanleggen van 1 single track in Meijendel. Met geen of een te beperkt rondje (waardoor MTB'ers relatief snel uitgekeken zijn) wordt niet aan een behoefte voldaan en blijft de overlast ten opzichte van onze andere bezoekers grotendeels bestaan. Zoals goed ontwikkelde netwerken elders laten zien, moet de behoefte voor een MTB- parcours juist regionaal worden aangepakt. Meijendel alleen is daar te klein voor en bovendien moeten regionale recreatieve vraagstukken ook regionaal worden opgelost ipv afgewenteld op één gebied. 

Regionaal netwerk

Dunea wil zich sterk gaan maken voor de realisatie van zo'n regionaal netwerk.Onze motivatie om ons hiervoor in zetten is tweeledig: met de ambitie om een regionaal MTB-netwerk te helpen realiseren kiest Dunea enerzijds voor een duurzame oplossing om conflicten tussen recreanten in onze duingebieden te minimaliseren en anderzijds voor een kwalitatieve invulling die ook op de lange termijn in deze behoefte voorziet. Met deze oplossingsrichting willen we de tevredenheid van onze huidige bezoekers verbeteren, de balans tussen natuur – recreatie zo optimaal mogelijk houden en tegelijkertijd tegemoet komen aan een nieuwe recreatieve wens. 

MTB in Meijendel

Wat betekent dit concreet voor de wens om te kunnen MTB'in Meijendel? Ja Dunea staat positief tegenover de aanleg van een gedeelte van een parcours in Meijendel, maar alleen als onderdeel van een groter netwerk en onder een aantal voorwaarden. Verreweg het grootste gedeelte van het MTB parcours komt buiten Meijendel te liggen. Hiervoor sluiten we aan bij bestaande initiatieven elders (Vliegkamp Valkenburg, de Uithof etc.). Als dit niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld door onvoldoende draagvlak onder gemeenten, dan kan er geen gedeelte van een MTB single track in Meijendel worden aangelegd. Deze onderlinge afhankelijkheid wordt ons ingegeven door het regionale oplossingskarakter. Alleen door deze invulling behouden we hoge natuurwaarden in Meijendel en hun recreatieve niche: rust en ruimte. Als zoekgebied denken wij aan de stadsrand bij Den Haag. Het gedeelte in Meijendel wordt alleen onder de volgende voorwaarden aangelegd:

 • als we daarvoor vergunning krijgen voor wat betreft Natura 2000 en de Flora- en Faunawet;
 • alleen als het onderdeel uitmaakt van een regionaal netwerk dat gelijktijdig wordt aangelegd;
 • als aparte single-track (er worden dus geen paden gedeeld met wandelaars of ruiters);
 • de drukbezochte vallei wordt vermeden;
 • mogelijke conflicten bij kruisingen met andere paden wordt voorkomen door een goede technische inrichting;
 • er worden geen opstapplaatsen in Meijendel gerealiseerd;
 • we gaan op zoek naar externe fondsen voor de kosten voor aanleg en beheer;
 • we werken zoveel mogelijk samen met bestaande of nieuwe MTB-clubs voor wat betreft de aanleg, onderhoud en opstellen van gedragsregels. Dit zorgt voor draagvlak en versterkt de sociale controle binnen de sport;
 • we blijven het effect van de single track op de natuur en andere recreanten monitoren en grijpen in indien dat nodig is.

Zorgvuldig onderzoek

Dunea heeft de wens om te kunnen mountainbiken in Meijendel zorgvuldig onderzocht. Wij zijn immers verantwoordelijk voor een internationaal beschermd natuurgebied met bijzondere natuurwaarden. Meijendel is daarnaast ook nog eens essentieel voor onze drinkwatervoorziening en is één van de weinige grote natuurgebieden in de drukke Randstad waar je nog van rust en ruimte kunt genieten. We beseffen ook dat mountainbiken in een natuurgebied – net als elders in Nederland – soms tot beladen discussies leidt. Het is aan Dunea om al deze functies en belangen zorgvuldig af te wegen en in balans proberen te brengen. Daarom hebben we de afgelopen periode de volgende stappen ondernemen, we hebben:

 • een literatuuronderzoek uitgevoerd naar onder andere de effecten van MTB op natuur en andere recreatievormen;
 • gesprekken met experts gevoerd; 
 • veldbezoeken gebracht in andere gebieden om te leren van de ervaringen van andere terreinbeheerders.

Op deze manier kon Dunea zich een goed beeld vormen van wat werkt en wat niet werkt. Op basis van deze informatie en ervaringen hebben wij het voorliggende standpunt geformuleerd. Dit standpunt hebben wij inmiddels besproken met de Belangenraad Meijendel, een adviesorgaan dat ons gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. De leden van de Belangenraad reageerde – gezien de verschillende belangen die worden vertegenwoordigd – verdeeld en hebben aangegeven betrokken te willen blijven bij het verdere proces.

Hoe nu verder?

We hebben dit standpunt inmiddels teruggekoppeld aan de initiatiefnemer van BikenInMeijendel, die positief reageerde op ons standpunt. We gaan opvolging geven aan dit standpunt door de volgende stappen uit te voeren:

 • we knopen hierover gesprekken aan met de gemeenten Den Haag, Wassenaar en Katwijk om de onderlinge ideeën te verkennen; 
 • we vormen een brede projectgroep die aan de slag gaat met een regionaal ontwerp en op zoek gaat naar financiering.
 • Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: communicatie@dunea.nl.