Kustpact: bescherming drinkwatervoorziening en natuur

Dunea heeft samen met provincies, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, recreatieondernemers en de drinkwaterbedrijven Evides, PWN, Vitens en Waterbedrijf Groningen vandaag het Kustpact ondertekend.

Bij elkaar staan er handtekeningen van meer dan zestig partijen onder het Kustpact. Het Kustpact is belangrijk voor de drinkwaterbedrijven in de kustgebieden. De duinen zijn voor Dunea essentieel bij de winning en zuivering van drinkwater en vormen strategische zoetwaterbuffers voor de leveringszekerheid aan 1,3 miljoen klanten in het westelijk deel van Zuid-Holland. De drinkwatervoorziening is een publieke taak van nationaal belang en verdient daarom ook nationale bescherming.

Gezamenlijke afspraken

Er is een brede maatschappelijke zorg dat het behoud van de waarden van de kust onder druk staat door een toename van bebouwing in de kustzone in de vorm van onder andere strandhuisjes en recreatieparken. In het Kustpact worden afspraken gemaakt tussen provincies, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, recreatieondernemers en drinkwaterbedrijven over te beschermen waarden enerzijds en ontwikkeling van de kust anderzijds. Het Kustpact heeft als doel de gezamenlijke waarden van de kust te erkennen, bestuurlijke intenties uit te spreken en afspraken te maken over wat nodig is voor het behoud en de ontwikkeling van de kust. In het Kustpact is bepaald in welke delen van de kust geen nieuwe bebouwing is toegestaan en waar dat onder bepaalde voorwaarden wel mag.

Dunea is net als Vewin (de vereniging van waterbedrijven in Nederland) blij dat de bescherming van de drinkwatervoorziening en de natuur randvoorwaardelijk is in het Kustpact. Partijen onderschrijven dat nieuwe bebouwing voor recreatieve functies in de kustzone altijd moet passen binnen de randvoorwaarden van waterveiligheid, drinkwatervoorziening en natuurbehoud. Wij zullen de vinger aan de pols houden bij de regionale uitwerking van het pact.