Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden over Freshman

Facts

Projectnaam: FRESHMAN - Sustainable Freshwater Management in coastal zones
LIFE Programma: Climate action
Doelstelling: vergroting strategische zoetwaterreserve + nieuwe bron voor drinkwater
Wat: demonstratieproject brakwaterwinning in de duinen (NL) en een kreekrug (BE)
Waar: PS Scheveningen (Dunea) en Avekapelle (Vlaanderen)
Consortium: Dunea, Watergroep/Aquaduin, KWR, Allied waters
Onderaannemers: HWL, Deltares, Arcadis, grondboorbedrijf Haitjema en Logisticon water treatment
Coördinator: Dunea
Looptijd: juli 2020 - december 2025
Projectbudget: 6,3 miljoen euro
EU subsidie: 3,1 miljoen (49%)

Vragen en antwoord

Hoeveel water kan op deze manier worden gewonnen?

Het Freshman project gaat uit van een brakwaterwinning van 50 m3/uur, waarmee op jaarbasis 219.000 m3 drinkwater kan worden geproduceerd (bij een netto opbrengst van 50%). Uit verkennende modelberekeningen blijkt dat deze bron bij een full scale toepassing kan voorzien in een drinkwaterbehoefte van ca. 10 miljoen m3/jaar, genoeg om de groeiende drinkwatervraag op te vangen na 2025 tot aan het jaar 2040.

Heeft Dunea voldoende voorraad? Wanneer wordt de voorraad onvoldoende?

Dunea is afhankelijk van een strategische zoete grondwatervoorraad in het duin om innamestops te overbruggen. Deze kunnen worden veroorzaakt door vervuiling van de rivier of technische storingen in de aanvoer. Diepe putten in het duin worden momenteel gebruikt om de ondergrondse zoetwatervoorraad te benutten in tijden van overbrugging, maar veel van deze putten zijn verziltingsgevoelig, waardoor de gewenste overbrugging van drie maanden (bij calamiteiten) niet wordt gehaald.

Welke technieken worden er gebruikt?

In de pilot zullen we operationele ervaring opdoen met winning en zuivering (ontzilting middels omgekeerde osmose) van brak grondwater, en met onttrekking van grondwater in een wisselend brak/zoet milieu. De effecten van de onttrekking worden in beeld gebracht door diverse monitoringsputten. Zo verkrijgen we een beter begrip van de werking van het zoet/zout grondwatersysteem ter plekke, zodat we ook het grotere concept van brakwaterwinning beter kunnen begrijpen en modelleren.