Bedrijfslogo Schonemaas Waterketen kleur

Schone Maaswaterketen

De Maas kan en moet schoner. Met dat doel werken wij samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, STOWA, de waterschappen en drinkwaterbedrijven langs de Maas in het project Schone Maaswaterketen.

Gezamenlijk onderzoeken de partijen een nieuwe zuiveringstechnologie om geneesmiddelenresten en andere microverontreinigingen uit het stedelijke afvalwater te halen. Zij brengen bovendien in beeld welke positieve gevolgen het toepassen van extra zuivering heeft voor natuur, recreatie en de betrouwbaarheid van de Maas als bron voor de drinkwaterproductie.

In het Maasstroomgebied komen geneesmiddelenresten en andere microverontreinigingen in het oppervlaktewater voor. Deze komen voor een groot deel via Nederlandse afvalwaterzuiveringsinstallaties in het Maaswater terecht. Een verlaging van deze stoffen in het watermilieu is gewenst.

Het programma Schone Maaswaterketen onderzoekt hoe deze stoffen met aanvullende zuivering uit het afvalwater verwijderd kunnen worden. Een keten- en bronaanpak heeft uiteindelijk de voorkeur, waarbij in de hele keten (van productie, gebruik en emissie) maatregelen worden genomen en voorkomen wordt dat deze stoffen in het afvalwater terecht komen.

Innovatieve technologie

Met name in Zwitserland en Duitsland is veel onderzoek verricht naar verwijdering van geneesmiddelenresten en andere microverontreinigingen uit afvalwater. Dit is in bijna alle gevallen gebaseerd op een extra zuiveringsstap met behulp van actieve kool en/of ozon. In het project Schone Maaswaterketen wordt een andere en innovatieve mogelijkheid onderzocht om de concentraties van microverontreinigingen in het afvalwater te verlagen: de dosering van poederkool in het bestaande zuiveringsproces (PACAS: powdered activated carbon in activated sludge).

Verkennende onderzoeken wijzen uit dat de verwijdering hoog en de kosten relatief laag kunnen zijn. De technologie vraagt bovendien geringe investeringen, waardoor bij het beschikbaar komen van betere alternatieven of bij het effectief implementeren van een brongerichte aanpak, snelle omschakeling mogelijk is. Parallel aan het technologisch onderzoek wordt met een Maaswaterkwaliteitsmodel bepaald wat de baten van aanvullende zuivering zijn voor de ecologische waterkwaliteit en voor het waterbeheer, de drinkwaterproductie en de industrie.

Unieke samenwerking

Uniek is dat álle waterschappen en drinkwaterbedrijven in het Nederlandse Maasstroomgebied de handen ineenslaan om dit programma tot een succes te maken. De dertien partners zijn de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, Delfland, De Dommel en Rivierenland, Waterschapbedrijf Limburg als uitvoeringsorganisatie van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas, de drinkwaterbedrijven Brabant Water, Dunea, Evides en WML, Watercyclusbedrijf Waternet en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. RIWA-Maas heeft een adviserende rol.

Schone Maaswaterketen

Website Schone Maaswaterketen

Meer informatie over het programma Schone Maaswaterketen op SMWK

Nieuwe Atlas als gids voor een schone Maas

De vernieuwde Atlas voor een Schone Maas is verschenen. De Atlas van de Schone Maas geeft inzicht in hoe het staat met de waterkwaliteit van de Maas. Het brengt in beeld welke activiteiten er langs de Maas plaatsvinden, die invloed kunnen hebben op de waterkwaliteit. Een atlas is een handig instrument. Een rapport geeft vaak alleen maar tekst, maar de atlas geeft ook beelden, zodat je op een een interactieve manier zaken die jij wilt bekijken naar boven kunt halen. Er is bijvoorbeeld eenvoudiger te zien wat er zich 10 of 400 kilometer stroomopwaarts bevindt. Via waterloopjes kun je kijken hoe verontreinigingen door het Maasstroomgebied lopen. Zo zie je dat relatief kleine stroompjes belangrijke wegen zijn voor effluenten (gezuiverd afvalwater).

De Atlas