Belangenraad Meijendel

Standplaats
Meijendel
Uurcontract
4 keer per jaar

Wegens het aftreden van één van de leden zoeken wij een kandidaat-lid voor de Belangenraad Meijendel.

Om nog beter in contact te komen (en te blijven) met de bezoekers in duingebied Meijendel heeft Dunea sinds 2009 een overlegorgaan dat vier keer per jaar bij elkaar komt. De Belangenraad bestaat uit tien deelnemers, waaronder vijf vertegenwoordigers van een aantal maatschappelijke organisaties. De overige vijf deelnemers hebben op persoonlijke titel zitting en vertegenwoordigen onze recreanten.

 

Wegens het aftreden van één van de leden op persoonlijke titel, zijn wij op zoek naar een enthousiaste en betrokken belangstellende die deel uit wil maken van de Belangenraad en bij wil dragen aan de discussies en advisering over natuur en recreatie in Meijendel. Vanwege de huidige samenstelling van de Belangenraad gaat de voorkeur uit naar een kandidaat woonachtig in de regio, die Meijendel regelmatig bezoekt om te recreëren. De ideale kandidaat is in staat om met een brede blik naar Meijendel te kijken. 

 

De Belangenraad is een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt aan de directie van Dunea over onze beheernota en andere aspecten van het natuur- en recreatiebeheer in Meijendel. De Belangenraad is door Dunea ingesteld vanuit de gedachte dat wij bij het vaststellen en uitvoeren van ons beleid zo goed mogelijk rekening willen houden met de verschillende groepen bezoekers en hun wensen.

 

De Belangenraad komt minimaal vier maal per jaar bijeen van 19:30 t/m 22:00 in ons Activiteitencentrum aan de Meijendelseweg 40 in Wassenaar. De leden van de Belangenraad worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Herbenoeming is slechts éénmaal mogelijk. De Belangenraad beschikt over een reglement en de leden van de Belangenraad hebben recht op een presentie- en reiskostenvergoeding.

 

Heeft u belangstelling? Stuur dan een korte motivatie en uw cv voor 25 februari naar Rebecca Wielink via natuur@dunea.nl, onder vermelding van Belangenraad Meijendel. In de motivatie zien wij graag terug met wat voor redenen u Meijendel graag bezoekt.