Bestuurlijke organisatie

Aandeelhouders

De aandeelhouders van Dunea N.V. zijn de gemeenten in ons leveringsgebied.

Enkele belangrijke bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) zijn:

 • vaststelling Jaarrekening;
 • benoeming commissarissen met een specifieke kennis op een bepaald gebied.

Aan de AVA worden onder meer de volgende besluiten ter goedkeuring voorgelegd:

 • (meerjaren)begroting;
 • tarieven voor de levering van drinkwater.

Verder verleent de AvA décharge aan de directie en Raad van Commissarissen voor het gevoerde beleid, respectievelijk voor het gehouden toezicht.
De aandelen zijn als volgt verdeeld:

 • Alphen aan den Rijn | 11.027 aandelen
 • Den Haag | 1.562.309 aandelen
 • Hillegom | 66.171 aandelen
 • Katwijk | 200.327 aandelen
 • Lansingerland | 186.584 aandelen
 • Leiden | 383.881 aandelen
 • Leidschendam-Voorburg | 231.593 aandelen
 • Lisse | 70.521 aandelen
 • Noordwijk | 130.955 aandelen
 • Oegstgeest | 73.286 aandelen
 • Pijnacker-Nootdorp | 163.460 aandelen
 • Rijswijk | 158.403 aandelen
 • Teylingen | 112.044 aandelen
 • Voorschoten | 78.585 aandelen
 • Wassenaar | 80.883 aandelen
 • Zoetermeer | 387.302 aandelen
 • Zuidplas | 102.669 aandelen

Totaal uitgegeven 4.000.000 aandelen

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:

 • jhr. J.P. (Joris) Backer (voorzitter)
 • G.J. (Gerard)  Doornbos, deskundige water(keten)beheer
 • mevr. P.M. Zorko (werknemers)commissaris
 • drs. L.A.S. (Luurt) van der Ploeg, deskundige financiële en bedrijfseconomische aspecten
 • mevr. ir. A. (Annemarie) van der Rest, deskundige duurzaamheid, natuur en energietransitie
Rooster van aftreden 2020-2023
Profielschets commissarissen
Reglement Auditcommissie 
Reglement Remuneratiecommissie

Belangenraad Meijendel

De Belangenraad Meijendel is een adviesgroep van recreanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die Dunea kritisch volgt en gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. Onderwerpen van gesprek zijn de beheernota, projecten en andere aan natuur- en recreatiebeheer gerelateerde onderwerpen.

De volgende personen hebben zitting in de Belangenraad:

 • Natascha van Benthem (voorzitter), op persoonlijke titel
 • Harm Jan Buruma (vice-voorzitter), op persoonlijke titel
 • Rick van Keulen, op persoonlijke titel
 • Ron Koorevaar, op persoonlijke titel
 • Marcel Vogel, op persoonlijke titel
 • Jacqueline Detiger, namens de Vrienden van Wassenaar
 • Myra Meijering, namens KNNV Den Haag
 • Paul Slijpen, namens de The Hague Road Runners
 • Jos Verhoeff, namens de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming
 • Lex Burgel, namens de Vogelwerkgroep Meijendel

De leden worden benoemd voor drie jaar en kunnen één keer worden herbenoemd. Bij vacatures worden sollicitanten via openbare advertenties uitgenodigd om te reageren.

Wilt u in contact komen met de Belangenraad? Schrijf dan naar:

Belangenraad Meijendel
Duin en omgeving
p/a Dunea
Postbus 756
2700 AT Zoetermeer

Of stuur een e-mail naar: natuur@dunea.nl.