Dunea en de Afgedamde Maas

Een schone bron, een fijne leefomgeving


 

Omdat het water uit de duinen alleen niet voldoende is om alle klanten goed drinkwater te leveren, brengen we voorgezuiverd rivierwater naar de duinen. Sinds 1976 gebruiken we hiervoor het water uit de Afgedamde Maas, een zijtak van rivier de Maas en dus onze bron voor drinkwater.

De Afgedamde Maas heeft een geringe stroming. Dat maakt de rivier zeer geschikt als bezinkings‑ en voorraadbekken, want door de lange verblijftijd (gemiddeld twee maanden) heeft de Afgedamde Maas een groot zelfreinigend vermogen. Ongeveer 1,3 miljoen mensen zijn voor hun drinkwater dagelijks afhankelijk van deze bron; vandaar dat een goede waterkwaliteit hier van cruciaal belang is.


Werken aan een schone rivier

Dankzij zijn bijzondere drinkwaterfunctie gelden voor de waterkwaliteit in de Afgedamde Maas strenge regels en normen. De Europese Kaderrichtlijn Water is erop gericht om de waterkwaliteit van de (Afgedamde) Maas te verbeteren; niet alleen voor drinkwater, maar ook voor de ontwikkeling van gevarieerde flora en fauna. Daarnaast is een schone bron uiteraard plezierig voor omwonenden en recreanten.

Samen met andere partijen maken we ons sterk voor schoon water in de Afgedamde Maas. We bundelen de krachten met Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven om te voorkomen dat er stroomopwaarts vervuiling in de Maas terechtkomt. In de omgeving werken we samen met waterschap Rivierenland, gemeenten en lokale land- en tuinbouworganisaties aan het verbeteren van de kwaliteit van het polderwater. Dit water wordt namelijk vanuit de Bommelerwaard de Afgedamde Maas ingepompt.

We houden de waterkwaliteit in de Afgedamde Maas goed in de gaten door watermonsters te nemen. Hiervoor vaart regelmatig de Dunea-boot op de rivier. Als er sprake is van een verontreiniging, dan zijn we onder andere dankzij het Maas-alarm snel op de hoogte en kunnen we maatrejelen nemen.


Schoon water zonder blauwalg

De Afgedamde Maas heeft een groot zelfreinigend vermogen. Dat versterken we door ter hoogte van Wijk en Aalburg het fosfaatgehalte in het water te verlagen. Dat gebeurt met ijzersulfaat en zuurstof en is zichtbaar aan kleine zuurstofbelletjes op het wateroppervlak. Zo wordt te veel algengroei voorkomen, want dat is nadelig voor het proces van drinkwater maken en voor de ontwikkeling van flora en fauna in de rivier. Minder algen betekent helder water en dat zorgt voor meer diversiteit: verschillende soorten vis kunnen zich ontwikkelen.

De hoeveelheid ijzersulfaat die we in de rivier brengen, varieert gedurende het jaar en per seizoen, en is afhankelijk van de temperatuur van het water en het verwachte fosfaatgehalte in de rivier. We controleren regelmatig of het fosfaatgehalte niet te laag of te hoog wordt, en of we de dosering moeten aanpassen.


Innemen van water uit de Afgedamde Maas

Ons innamepunt ‘Brakel' bevindt zich aan de noordwestzijde van de Afgedamde Maas, naast de Wilhelminasluis en bij de provinciale weg. Hier nemen we het water in dat vervolgens naar de Zuid-Hollandse duinen tussen Monster en Katwijk wordt getransporteerd. Onderweg passeert het water ons pompstation Bergambacht, waar het water wordt voorgezuiverd voordat het in de duinen wordt geïnfiltreerd.

Een klein deel van het water dat we innemen, wordt direct aan de andere zijde van de provinciale weg in de Waalkant van de Afgedamde Maas gebracht. Hiermee wordt een zogenaamde ‘Maaswaterbel' aan de Waalzijde gemaakt, om het Waalwater op afstand te houden van de Wilhelminasluis. Zo voorkomen we dat Waalwater, dat een andere kwaliteit heeft dan Maaswater, in de Afgedamde Maas en bij ons innamepunt terecht komt.