Omgevingsvisie maken? Betrek Dunea, benut onze kennis & expertise

Dunea organiseerde op 14 juni een werkconferentie voor programmamanagers Omgevingswet binnen de 18 aandeelhoudende gemeenten, de gemeentes Westland en Midden-Delfland, omgevingsdiensten, het Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap van Delfland. Ook enkele stedenbouwers, planologen en ambtenaren die waterbeheer in hun portefeuille hebben, werkten ‘op’ onze productielocatie in Scheveningen.

Dunea-experts op het gebied van grondwater, water en energie, waterketen, zoetwaterbronnen, gespreide natuurbeleving, recreatie en communicatie pitchten hun ideeën en gingen het gesprek aan aan een thematafel. Dunea heeft veel relevante informatie om verschillende maatschappelijke belangen te borgen. Daarom bieden wij ervaringen en kennis, relevante onderzoeksgegevens en kaartmateriaal aan over deze kennisdomeinen. Daarbij heeft Dunea haar belangen uitgelegd om ze op hoofdlijnen in omgevingsvisies te laten landen. “We willen elkaar versterken en (maatschappelijke) kosten voorkomen”, legt Ans Groenewegen, Strategisch Omgevingsmanager bij Dunea, uit.

Gericht op samenwerken

Het Rijk, de Provincie Zuid-Holland, gemeenten en waterschappen zijn dit jaar aan de slag met omgevingsvisies, een visie op water, met inhoud en proces. Soms alleen, soms met Dunea, soms in clusters van gemeenten. Samenwerken is belangrijk omdat we te maken hebben met provinciale kaders en grensoverschrijdende thema’s en zo kunnen we zorgen voor een samenhangende blik op de fysieke omgeving naar 2040 toe. Grote thema’s als energietransitie, klimaatadaptatie en bodemdaling, gezondheid en leefbaarheid in een regio die verder verstedelijkt, liggen hier als paraplu boven.

Dunea als partner

Dunea zoekt nadrukkelijk de samenwerking en stelt zich in het proces, naar de invoering van de Omgevingswet in 2019, op als partner. We weten immers veel van drinkwater, de ondergrond en natuurbeheer en daar kunnen de opstellers van een omgevingsvisie hun voordeel mee doen.De reacties tijdens de werkconferentie waren positief en varieerde van verwondering: “Wat is de wereld van drinkwater complex én interessant” en “Het kijkje in de ondergrond heeft mij wakker geschud”, tot begrip: “Nu begrijp ik de rol van het Nationaal Park Hollandse Duinen; die verbindende rol gaat heel belangrijk worden op onder meer het thema Leefomgeving.”

Presentaties

Meer informatie

Bijeenkomst gemist of ook meer weten over drinkwater- en natuurbelangen? Dan kunt u contact opnemen met Ans Groenewegen, Strategisch Omgevingsmanager via tel. of a.groenewegen@dunea.nl.