Samen de implementatie van de Omgevingswet verkennen?

In 2018 wordt de Omgevingswet een feit. Dunea denkt graag mee bij de implementatie van de wet binnen uw organisatie als het gaat om thema’s die ons beiden raken, zoals duinbeheer, ondergrondse infrastructuur en drinkwaterkwaliteit. Voor de regio Leiden hebben we al een start gemaakt.

Diverse water-relevante wetten verdwijnen. De gebiedsgerichte onderdelen van de huidige wetten worden in één wet geïntegreerd tot een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. De regelgeving verandert dus voor ‘de bescherming van bronnen’ en de verantwoordelijkheid hiervoor komt in de regio te liggen.

Om te leren en om de implementatie voor te bereiden, zijn negen pilotgemeenten aangewezen door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). In het leveringsgebied van Dunea zijn Zoetermeer en Leiden pilotgemeenten. Leiden werkt aan een integrale visie op de fysieke leefomgeving 2040 en trekt daarbij de kar, mede namens de gemeenten Kaag & Braassem, Katwijk, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude.

 

Wateropgave
Duin- en waterexperts van Dunea leveren kennis en kaartmateriaal over grondwateroverlast (door zeespiegelstijging), grondwatervoorraad, interactie tussen boven- en ondergrond, de beschikbaarheid van zoetwaterbronnen en meer. “Het is niet eenvoudig om de wateropgave voor 2040 te definiëren”, zegt Fred Goedbloed van de projectgroep Omgevingsvisie regio Leiden, "want hoe ziet onze wereld er over 25 jaar uit? Wel wordt het beeld steeds concreter dankzij de grote bereidheid van partijen zoals Dunea om inhoudelijk mee te praten. De volgende stap is de wateropgave vertalen naar een ruimteclaim op de kaart. Ook daarvoor is kennisuitwisseling nodig.”

In de komende maanden starten expertgroepen en geeft Dunea feedback op de eindversie.