Schoner duinwater dankzij convenant provincie en Dunea

De kwaliteit van het rivierwater dat Dunea in de duinen tussen Monster en Katwijk infiltreert, voldoet aan alle eisen van het  Infiltratiebesluit. Daarmee is een in 1998 afgesloten convenant tussen Dunea en provincie Zuid-Holland niet langer nodig. Een mijlpaal waar we op 30 november bij stil hebben gestaan.

In 1993 werd het lnfiltratiebesluit Bodembescherming van kracht. Dit landelijk geldende besluit stelt eisen aan de kwaliteit van infiltratiewater. De vergunningen van Dunea dateren van vóór 1993. Daarom heeft de provincie destijds besloten dat het drinkwaterbedrijf mocht blijven infiltreren, als op termijn aan de eisen van het Infiltratiebesluit Bodembescherming zou worden voldaan. In 1998 zijn de afspraken hierover vastgelegd in een convenant, met als uitgangspunt dat de kwaliteit van het oppervlaktewater bij de bron moest worden verbeterd en beschermd.

Einde van een tijdperk

Vele maatregelen verder voldoet het rivierwater uit de Afgedamde Maas nu aan alle eisen. Daarmee komt er dit jaar een einde aan het convenant. Tijdens een minisymposium op 30 november hebben we stilgestaan bij de bereikte resultaten en konden Dunea-directeur Wim Drossaert en gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Rik Janssen dit tijdperk afsluiten. “Dit convenant heeft geleid tot een win-win-win”, aldus Rik Janssen, “We hebben samen met Dunea gezorgd voor schoner grond- en oppervlaktewater, gezond drinkwater en behoud van onze duinen. Daarbij zijn we opgetrokken als gelijkwaardige partners.”

Het einde van het convenant betekent niet dat er ook een einde komt aan de samenwerking tussen provincie en Dunea. Integendeel, de samenwerking wordt voortgezet want die heeft beiden veel opgeleverd, zo illustreerden verschillende sprekers uit de waterwereld. Bovendien is het werk aan kwalitatief goed oppervlaktewater nooit af. Dunea en de provincie spraken dan ook de wens uit om met elkaar te blijven werken aan de beschikbaarheid van voldoende schoon water. Met wederzijds vertrouwen als basis van die samenwerking.