Belangenraad Meijendel

De Belangenraad Meijendel is een adviesgroep van recreanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die Dunea kritisch volgt en gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. Onderwerpen van gesprek zijn de beheernota, projecten en andere aan natuur en recreatiebeheer gerelateerde onderwerpen.

De volgende personen hebben zitting in de Belangenraad:

  • Harm Jan Buruma (voorzitter)
  • Natascha van Benthem (vice-voorzitter)
  • Rick van Keulen
  • Marcel Vogel
  • Jacqueline Detiger, namens de Vrienden van Wassenaar
  • Adri Remeeus, namens Stichting Duinbehoud
  • Aletta de Ruiter, namens de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming
  • Nora Köster, namens de Vogelwerkgroep Meijendel

Deze leden worden benoemd voor drie jaar en kunnen één keer worden herbenoemd. Bij vacatures worden sollicitanten via openbare advertenties uitgenodigd om te reageren.

Wilt u in contact komen met de Belangenraad, schrijf dan naar:

Belangenraad Meijendel
t.a.v. Bart van Engeldorp Gastelaars
p/a Dunea
Postbus 756
2700 AT Zoetermeer

of stuur een e-mail naar: b.engeldorp@dunea.nl