Bestuurlijke organisatie

Aandeelhouders

De aandeelhouders van Dunea N.V. zijn de gemeenten in ons leveringsgebied.

Enkele belangrijke bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) zijn:

 • vaststelling Jaarrekening;
 • benoeming commissarissen met een specifieke kennis op een bepaald gebied.

Aan de AVA worden onder meer de volgende besluiten ter goedkeuring voorgelegd:

 • (meerjaren)begroting;
 • tarieven voor de levering van drinkwater.

Verder verleent de AvA décharge aan de directie en Raad van Commissarissen voor het gevoerde beleid, respectievelijk voor het gehouden toezicht.
De aandelen zijn als volgt verdeeld:

 • Alphen aan den Rijn | 10.622 aandelen
 • Den Haag | 1.594.714 aandelen
 • Hillegom | 66.167 aandelen
 • Katwijk | 198.447 aandelen
 • Lansingerland | 175.542 aandelen
 • Leiden | 377.188 aandelen
 • Leidschendam-Voorburg | 229.985 aandelen
 • Lisse | 71.503 aandelen
 • Noordwijk | 81.051 aandelen
 • Noordwijkerhout | 49.704 aandelen
 • Oegstgeest | 72.383 aandelen
 • Pijnacker-Nootdorp | 159.146 aandelen
 • Rijswijk | 149.258 aandelen
 • Teylingen | 113.352 aandelen
 • Voorschoten | 77.218 aandelen
 • Wassenaar | 81.830 aandelen
 • Zoetermeer | 388.569 aandelen
 • Zuidplas | 103.321 aandelen

Totaal uitgegeven 4.000.000 aandelen

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:

 • jhr. J.P. (Joris) Backer (voorzitter)
 • G.J. (Gerard)  Doornbos, deskundige water(keten)beheer
 • mevr. mr. D. (Dilia) van der Heem-Wagemakers (werknemers)commissaris
 • drs. L.A.S. (Luurt) van der Ploeg, deskundige financiële en bedrijfseconomische aspecten
 • mevr. ir. A. (Annemarie) van der Rest, deskundige duurzaamheid, natuur en energietransitie
Rooster van aftreden 2018-2021
Profielschets commissarissen

Belangenraad Meijendel

De Belangenraad Meijendel is een adviesgroep van recreanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die Dunea kritisch volgt en gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. Onderwerpen van gesprek zijn de beheernota, projecten en andere aan natuur- en recreatiebeheer gerelateerde onderwerpen.

De volgende personen hebben zitting in de Belangenraad:

 • Harm Jan Buruma (voorzitter), op persoonlijke titel
 • Natascha van Benthem (vice-voorzitter), op persoonlijke titel
 • Rick van Keulen, op persoonlijke titel
 • Marcel Vogel, op persoonlijke titel
 • Jacqueline Detiger, namens de Vrienden van Wassenaar
 • Adri Remeeus, namens Stichting Duinbehoud
 • Jos Verhoeff, namens de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming
 • Lex Burgel, namens de Vogelwerkgroep Meijendel
 • Ron Koorevaar, op persoonlijke titel

De leden worden benoemd voor drie jaar en kunnen één keer worden herbenoemd. Bij vacatures worden sollicitanten via openbare advertenties uitgenodigd om te reageren.

Wilt u in contact komen met de Belangenraad? Schrijf dan naar:

Belangenraad Meijendel
T.a.v. Rebecca Wielink
p/a Dunea
Postbus 756
2700 AT Zoetermeer

Of stuur een e-mail naar: r.wielink@dunea.nl.