Beheer en beleid

De duinen van Dunea kennen vele functies: ze zijn beschermd natuurgebied en belangrijk voor planten en dieren. Daarnaast spelen de duinen een belangrijke rol bij de waterwinning, recreatie en de zeewering. Het goed afstemmen van deze verschillende functies vraagt veel aandacht. Daarbij spelen veel partijen een rol: provincie, gemeenten en terreineigenaren bepalen mede wat er wel en niet mag. Het beheer is dus niet alleen een zaak van Dunea.

In het beheersplan wordt voor tien jaar het gewenste beheer beschreven en voor de verschillende gebieden uitgewerkt. Veel werk, maar de duinen zijn die inspanning waard.

Beheer

De menselijke invloed is groot in het duin. Al eeuwen laat de mens sporen na. Sommige van die sporen willen we behouden. Ze geven ons een blik in het verleden. Bovendien zijn sommige overblijfselen gemeentelijk- of rijksmonument. Het beheer is erop gericht oude elementen op een aantal punten in stand te houden. Op andere plaatsen willen we de sporen van de menselijke invloed beperken, bijvoorbeeld door de vele bezoekers vooral in de minder kwetsbare delen toe te laten en door het stellen van toegangsregels. Zo blijft er veel te beleven in de duinen zonder dat de natuur daar schade aan ondervindt. Duinen zijn afwisselend en kwetsbaar. Dunea wil de kwetsbare natuurwaarden van het duin bewaren en waar mogelijk herstellen.

Levend landschap

Wat het meeste opvalt aan duinen is dat ze in beweging zijn; ze vormen een levend landschap. Door verstuiving en ontwikkeling in de flora en fauna treden er constant veranderingen op. Mensen proberen deze veranderingen in de hand te houden. Helmplanten, de aanleg van paden, waterwinning en zeereepherstel zijn daar voorbeelden van en hebben van het duin een door de mens bepaald landschap gemaakt.

Op langere termijn zal een levend duinlandschap waar mogelijk weer een kans krijgen. Dan is er weer ruimte voor beweging waarbinnen bezoekers onderdeel worden van de natuur en waarbinnen de waterwinning niet merkbaar is. De wind mag dan met het duin spelen.