De leidingen van Dunea

Dunea is continue bezig met het uitbreiden (nieuwbouw) en vervangen (sanering) van onze leidingen. Daarnaast verleggen (reconstructie) wij onze leidingen voor andere partijen wanneer dit noodzakelijk is. Het leidingnet kan worden onderscheiden in vier typen leidingen: de rivierwatertransportleiding, de drinkwatertransportleiding, de hoofdleiding en de aansluitleiding. In de onderstaande alinea's wordt dit verder uitgelegd.

Rivierwatertransportleiding

Een rivierwatertransportleiding loopt van onze innamepunten tot de zuiveringsinstallaties. Deze zijn bedoeld om het water dat wordt ingenomen bij Brakel via Bergambacht, waar een voorzuivering plaats vindt, te transporteren naar de duinen in Monster, Katwijk en Scheveningen waar dit water verder wordt gezuiverd waardoor het drinkwater wordt. Deze leidingen met diameters tot 1600mm. Deze zijn in de vorige eeuw door Dunea aangelegd en hoeven voorlopig nog niet vervangen te worden. Wel moeten wij deze geregeld omleggen omdat er door rijksoverheid, provincie of lokale overheden plannen worden gemaakt voor bijvoorbeeld wegen.

Drinkwatertransportleiding

De drinkwatertransportleidingen lopen van de zuiveringsinstallaties naar de verschillende gemeenten en wijken in ons leveringsgebied en zijn bedoeld om het gezuiverde drinkwater te transporteren naar de wijken in ons leveringsgebied. Deze leidingen hebben diameters variërend tussen 1500mm en 350mm. Op het gebied van transportleidingen is de laatste nieuwbouw in 2011 afgerond met de realisatie van een aansluiting tussen Ypenburg en Bleiswijk. Wel is Dunea haar oudere transportleidingen aan het vervangen. De komende jaren wordt hier elke keer een stukje van gedaan. Ook verleggen wij jaarlijks bijna een kilometer transportleiding omdat provincie of lokale overheden plannen maken waardoor het noodzakelijk is dat onze leidingen verplaatst moeten worden.

Hoofdleidingen

De hoofdleidingen takken af van de transportleidingen en liggen veelal door de stoepen van de wijken in ons leveringsgebied. Deze zijn bedoeld om het drinkwater te distribueren in een wijk. Deze leidingen hebben diameters variërend tussen 300mm en 50mm. Op gebied van hoofdleidingen verwachten wij de komende jaren rond de 20 Km nog nieuw aan te leggen, dit betreft hoofdzakelijk de verdere invulling van de VINEX locaties in ons leveringsgebied. Dunea vervangt jaarlijks ruim 42 Km aan hoofdleidingen omdat deze tegen het eind van hun technische levensduur lopen. Daarnaast verleggen wij jaarlijks rond de 13 Km aan hoofdleidingen omdat provincie of lokale overheden plannen maken waardoor onze leidingen verplaatst moeten worden.

Aansluitleidingen

De aansluitleidingen zijn aangesloten op de hoofdleiding en lopen naar de watermeters van onze klanten.. Deze leidingen hebben een kleinere diameter. Jaarlijks worden er rond de 5500 nieuwe aansluitingen gecreëerd, Dit betreft vooral de nieuwbouwwoningen maar ook wanneer er eerst een pand wordt gesloopt en vervolgens een nieuwe wordt gebouwd. Ook vervangen wij jaarlijks rond de 1500 aansluitingen omdat deze op het eind zijn van hun technische levensduur. Daarnaast verleggen wij jaarlijks 250 aansluitleidingen, vaak op aanvraag van particulieren.