Banner Image
Storing?

Bellen kan 24 uur per dag

088 347 47 47

Banner Image
Excursies door de duinen

Wij nemen u graag mee op pad! Onder professionele begeleiding bezoekt u bijzondere en mooie plekken in de duinen tussen Monster en Katwijk.

Bekijk hier ons excursieoverzicht

Disclaimer

De website van Dunea N.V. wordt met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het bedrijf streeft daarbij naar juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie, producten en diensten op deze site. De juistheid, actualiteit of volledigheid van deze website wordt echter niet gegarandeerd.

Aansprakelijkheid van Dunea voor welke schade dan ook, ontstaan door de toegang tot deze website, of het gebruik van hetgeen op deze website wordt aangeboden, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit geldt eveneens voor de gevolgen van het (al dan niet tijdelijk) niet toegankelijk zijn van deze website, om welke reden dan ook.

Dunea aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen, of die verwijzen naar de website van het bedrijf.

Privacyverklaring Dunea N.V.

Dunea hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Deze verklaring informeert u over het privacybeleid van Dunea en de doeleinden waarvoor wij in het algemeen en via de website www.dunea.nl persoonsgegevens verwerken.

Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Dunea N.V. (hierna: Dunea). Het betreft de verwerking van gegevens van personen die diensten en/of producten van Dunea afnemen of gebruik maken van applicaties en informatiebronnen van Dunea. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Dunea N.V.

Dunea respecteert de privacy van al haar contractanten, contacten en gebruikers van haar website en draagt zorg voor vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie die wij verwerken. Wij nemen daarbij de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en Telecommunicatiewet in acht. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Hieronder leggen wij verder uit hoe wij met uw vertrouwelijke informatie omgaan.

Doeleinden van de verwerking van gegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening aan onze afnemers, het beheer  en de verbetering daarvan. Voor de juiste, volledige en tijdige uitvoering van overeenkomsten en het onderhouden van contact met onze afnemers en relaties dienen wij te beschikken over een aantal gegevens van die partijen, zoals contact- en identificatiegegevens en gegevens voor de financiële administratie.

Wij kunnen telefoongesprekken opnemen. De telefoongesprekken worden gebruikt voor trainingsdoeleinden van onze medewerkers. Wij stellen u door middel van een telefoonboodschap op de hoogte en u kunt er voor kiezen om hier niet aan mee te werken.

Behandeling van uw gegevens

Dunea behandelt uw persoonsgegevens met grote zorg. Gegevens worden bewaard door middel van SAP Customer Care & Billling software en/of Siemens Livelink. Wij dragen zorg voor passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw en onze gegevens tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Opgenomen telefoongesprekken worden zodanig bewaard en beveiligd dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van doeleinden waarvoor zij worden verzameld of verwerkt, voor zover wet- en regelgeving ons niet verplicht tot het hanteren van een langere bewaartermijn. De persoonlijke informatie die u aan Dunea verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld en zal niet aan derden worden verstrekt, tenzij wettelijke voorschriften daartoe verplichten.
Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Niet-persoonlijke gegevens en materiaal, zoals suggesties en ideeën, die door u naar Dunea worden verzonden, worden in beginsel niet vertrouwelijk behandeld en kunnen zonder nadere toestemming en zonder enige (financiële) vergoeding worden gebruikt en gereproduceerd. Door toezending van dergelijke informatie stemt u hiermee in.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Dunea zal uw persoonlijke gegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van bovenstaande doeleinden of een overeenkomst tussen u en Dunea, tenzij wettelijke voorschriften ons tot verstrekking verplichten. Wij verplichten derden die in opdracht van Dunea persoonsgegevens verwerken, te handelen conform de bepalingen van de wet en nadere voorschriften van Dunea.

Juistheid en misbruik van gegevens

De gegevens die u aan ons verstrekt dienen juist te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Misbruik van onze website en/of het onrechtmatig gebruiken van persoonsgegevens die geen betrekking hebben op de betreffende gebruiker zullen wij rapporteren bij de daartoe aangewezen autoriteiten. Dunea behoudt zich het recht voor om bij geconstateerde of vermoede gevallen van misbruik bepaalde personen, gebruikers of IP-adressen de toegang tot onze website of applicaties te verbieden of onthouden.

Gebruik van de Dunea-website

De algemene website van Dunea is voor een ieder toegankelijk. De website van Dunea maakt gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u hieronder.

Bij bepaalde onderdelen van onze website is het vereist dat de bezoeker persoonsgegevens verstrekt voor de afhandeling van aanvragen of bestellingen en voor het wijzigen van bepaalde gegevens in onze administratie. De verzending van die gegevens via onze website verloopt via een beveiligde verbinding waardoor uw gegevens goed beveiligd zijn.

De website van Dunea bevat mogelijk links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens op de websites van andere partijen.

Cookies uitschakelen

Met behulp van cookies zorgt www.dunea.nl ervoor dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze website makkelijker voor u. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren.

Uiteraard is het mogelijk om cookies te blokkeren. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U dient er rekening mee te houden dat (bepaalde delen van) de website van Dunea niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert.

De manier waarop u cookies uit kunt schakelen verschilt per browser;

Microsoft Internet Explorer
Gebruikt u (een zeer oude versie van) Microsoft Internet Explorer, klik op ‘Extra', ‘Internetopties' en ga naar het tabblad ‘Privacy'. Schuif de instelling voor de internetzone helemaal omhoog, zodat de status verandert in ‘Alle cookies blokkeren'.
Meer informatie Microsoft

Mozilla Firefox
In Mozilla Firefox, ga naar ‘Extra', ‘Opties', tabblad ‘Privacy'. Selecteer in de balk ‘Firefox zal' ‘aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis'. Vink hier ‘Cookies van websites accepteren' uit.
Meer informatie Mozilla

Google Chrome
In Google Chrome gaat u naar ‘Google Chrome aanpassen en beheren' (rechts van de adresbalk in beeld. Dan klikt u op ‘instellingen' en vervolgens op ‘geavanceerde instellingen weergeven'. Onder het kopje ‘privacy' vindt u de knop ‘instellingen voor inhoud'. Klik hierop en u kunt vervolgens in het scherm dat verschijnt aangeven hoe u met cookies om wilt gaan.
Meer informatie Google Chrome

Indien u problemen heeft met het instellen, neem dan contact op met de aanbieder van uw browser.  

Cookies achteraf verwijderen

Na het bezoek aan onze website kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser.

Microsoft Internet Explorer
1. Ga naar Extra - Internetopties
2. Ga naar het tabblad Algemeen.
3. Klik in het vak Browsergeschiedenis op Verwijderen.
4. Klik op Cookies verwijderen. OK.  

Mozilla Firefox
1. Ga naar Extra - Opties.
2. Ga naar Privacy.
3. Hier kunt u de recente geschiedenis wissen 

Google Chrome
1. Klik rechtsboven op het steeksleutel icoon en kies Opties.
2. Ga naar Geavanceerde opties.
3. Klik op Instellingen voor inhoud.
4. Klik bij Cookies op Alle cookies en sitegegevens.
5. Klik op Alles verwijderen.  

Werkt u met een andere browser, dan kunt u de instructie voor het aanpassen van de instellingen van uw browser ook vinden onder 'Help' in de toolbar van de meeste browsers.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook, LinkedIn en Twitter
Op deze site zijn knoppen en integraties opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring vanFacebook, LinkedIn en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Recht op inzage en afschrift van persoonsgegevens

U heeft het recht kennis te nemen van de op u betrekking hebbende en door ons verwerkte gegevens.

De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt.

Voor de verstrekking van een afschrift kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Recht op inzage of afschrift kunnen wij weigeren voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.

Recht op aanvulling, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

Als u daarom vraagt, vullen wij de in onze bestanden opgenomen gegevens aan met een door u afgegeven verklaring met betrekking tot die gegevens. U kunt verzoeken om correctie of verwijdering van de op u betrekking hebbende gegevens indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift zijn.

Binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijke verzoek tot correctie, verwijdering of aanvulling bevestigen wij schriftelijk óf dan wel in hoeverre wij aan het verzoek zullen voldoen. Een weigering zullen wij toelichten.

Dunea vernietigt de gegevens binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van die gegevens voor ons van aanmerkelijk belang is of bewaring op de grond van een wettelijk voorschrift is vereist.

Verdere informatie en contact

Indien u nog vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen of laten verwijderen.

Vragen en verzoeken met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door Dunea kunt u richten aan:

Dunea N.V.
t.a.v. Klantenservice
Postbus 756, 2700 AT Zoetermeer
Tel: 088 – 3 4747 47 (op werkdagen tussen 8:00 en 17:00)

Inwerkingtreding en wijzigingen

Dunea behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Wij adviseren u regelmatig deze privacyverklaring op eventuele wijzigingen te controleren.Bekendmaking van wijzigingen in dit reglement geschiedt op de website van Dunea.

Deze privacyverklaring wordt gepubliceerd op de website van Dunea: www.dunea.nl en is opgenomen in de documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem. Desgewenst kan eenmalig gratis een afschrift van deze privacyverklaring worden verkregen, bij het aanvragen van meerdere exemplaren brengen wij de kostprijs in rekening

Copyrights

De website van Dunea, alsmede alle zich daarin bevindende werken en informatie, zijn eigendom van het bedrijf en zijn onderhevig aan de bepalingen van het auteursrecht. Het is uitsluitend toegestaan deze werken en informatie op het beeldscherm te bekijken en ten behoeve van eigen gebruik af te drukken. Iedere bewerking, openbaarmaking en verveelvoudiging, waaronder begrepen verspreiding, verzending, opneming in een ander werk, netwerk of website, vertaling of commercieel gebruik is uitdrukkelijk verboden. Bovenstaande geldt ook voor de gebruikte foto's. Deze zijn gemaakt door Marijke Koopman, Arnaud Mooij (Echt Mooij Fotografie), Karel Tomeï (Flying Camera), Roel Burgler (foto Simavi), Joost Bouwmeester, John Thüring (foto Bezoekerscentrum), DigiDaan en FotoNatura en zijn eigendom van Dunea.