Maatregelen coronavirus

De landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben ook effect op onze werkzaamheden en locaties.

(for English check below)

Om de levering van drinkwater blijvend te kunnen garanderen en onze dienstverlening aan u op het gewenste niveau te houden, hebben wij onze werkzaamheden bij klanten thuis weer opgestart.

Om uw gezondheid en die van onze medewerkers te beschermen, nemen we de nodige maatregelen. We werken op een veilige manier en volgen de richtlijnen van de overheid tegen verspreiding van het coronavirus. Wij verzoeken u vriendelijk om hier ook rekening mee te houden.

Zo werken wij veilig

 • We houden ten minste 1,5 meter afstand. Onze medewerkers dragen beschermende middelen en ontsmetten de handen voor en na elk bezoek. We schudden geen handen. 
 • Op het tijdstip van de afspraak belt onze medewerker bij u aan en wacht op gepaste afstand tot u opendoet. Heeft iemand in uw huishouden last van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Dan maken we een nieuwe afspraak.   
 • Heeft u geen gezondheidsklachten? Dan vragen wij u in ieder geval 1,5 meter afstand te houden als onze medewerker binnenkomt.  
 • De werkplek wordt op 1,5 meter afgezet. Na afloop laat onze medewerker de werkplek netjes achter. Als u wilt, licht hij of zij de verrichte werkzaamheden toe. 

Liever geen bezoek aan huis?

Ontvangt u op dit moment liever geen bezoek aan huis? Of behoort één van uw huisgenoten tot de risicogroep? Dan kunt u de afspraak annuleren via het telefoonnummer dat wij in de brief voor uw afspraak hebben vermeld. Heeft u deze brief niet meer, dan kunt u onze klantenservice bellen: tel. 088 - 347 47 47.

Afspraak verzetten?

Heeft u een afspraak van ons ontvangen voor het verwisselen van uw watermeter en komt het u niet uit? Geen probleem. Hier kunt u een nieuwe afspraak maken.

Storingen

 • Storingen worden gewoon opgelost. U kunt een storing telefonisch melden via: 088 347 47 47.

Doorspoeladvies voor verlaten panden

Nu gebouwen minder worden gebruikt, is uw onderhoud op de drinkwaterinstallatie extra belangrijk. Want kraanwater dat langere tijd stilstaat, is bij stijgende omgevingstemperaturen gevoelig voor legionella. Wij adviseren de leidingen goed door te spoelen voor ze weer in gebruik te nemen.

Duingebieden en bezoekerscentrum

 • Onze duingebieden zijn open voor publiek. Voor uw eigen gezondheid en die van anderen verzoeken wij u om drukte te vermijden. Houd 1,5 meter afstand en kom zo veel mogelijk te voet of op de fiets.
 • Loop de gemarkeerde routes met de klok mee. Geef elkaar de ruimte en stap zo nodig in de berm als u elkaar passeert. 
 • Ons bezoekerscentrum De Tapuit en het activiteitencentrum in Meijendel zijn per 13 juni weer geopend.
 • Excursies in de duinen en op onze productielocaties zijn voorlopig opgeschort tot 1 september.

Voorlopig geen afsluitingen

 • Vanwege het belang van hygiëne sluiten wij voorlopig geen huishoudens van het water af wegens betalingsachterstanden. In woningen waar het water is afgesloten, kunnen we gezien de omstandigheden de levering van water hervatten. Bewoners die zonder water zitten kunnen zich hiervoor melden door te bellen met 088-347 47 47, kiest u dan in het keuzemenu voor optie 1 en dan optie 3. De betalingsverplichting vervalt hiermee niet, maar wordt opgeschort.

Openbare tapkranen

De tapkranen in ons leveringsgebied zijn geopend. Wij hebben het risico van coronabesmetting via de tapkraan zorgvuldig gewogen. Juist ook in deze coronacrisis vinden wij het een goede zaak dat her en der schoon stromend water in de openbare ruimte aanwezig is. De kranen bieden voorbijgangers immers ook de gelegenheid om de handen wassen. Daarnaast worden de tapkranen gebruikt voor monsternames in ons distributienet. Dat gebeurt normaal natuurlijk bij onze klanten thuis, maar om contact te vermijden zijn die monsternames bij de klant gestopt. Gezien de constructie van de openbare tapkranen, is de kans op besmetting met het coronavirus via de kraan minimaal. Het direct uit de kraan drinken en zo met de mond besmetting overbrengen is praktisch onmogelijk. Het risico van besmetting via de drukknop is weliswaar aanwezig, maar dat geldt voor elk oppervlak in de openbare ruimte.

Wij adviseren om na het aanraken van de drukknop de handen te wassen om besmetting te voorkomen, zoals dat advies bijvoorbeeld ook geldt na het boodschappen doen. Voor de duidelijkheid: de knop hoeft alleen aangeraakt te worden om de kraan openen, niet om deze weer te sluiten. De drukknop kan eventueel ook met de elleboog worden bediend, of men kan een zakdoek of handschoen gebruiken om direct contact te voorkomen.

Drinkwaterlevering en kwaliteit gegarandeerd

De hier genoemde maatregelen hebben geen effect op de levering en kwaliteit van drinkwater. Het drinkwater zelf is zeer goed beschermd tegen alle virussen, inclusief het coronavirus. Het coronavirus kan niet via het drinkwater verspreid worden. Lees ook: Coronavirus overleeft niet in drinkwater.

De hier genoemde maatregelen zijn tijdelijk. Indien nodig wordt dit bericht geactualiseerd.

-------------------------------------------------------------------

English

Measures coronavirus

In order to guarantee the supply of drinking water permanently and to keep our services to you at the desired level, we have restarted our activities at customers' homes. We take the necessary measures to protect your health and that of our employees. We kindly request you to take this into account.

Safety measures

 • We keep at least 1.5 meters distance. Our employees wear protective equipment and disinfect their hands before and after each visit. We don't shake hands.
 • At the time of the appointment, our employee rings the bell and waits at an appropriate distance until you open the door. We will make a new appointment if anyone in your household suffers from a cold, cough, sore throat or fever. 
 • If you don't have any health we ask you to keep at least 1.5 meters away when our employee enters the house.
 • The workplace is set at 1.5 meters. After the work is done, our employee will leave the workplace tidy.

Do you prefer no visitors?

Would you rather not receive a home visit at this time, or does one of your housemates belong to the risk group? Then you can cancel the appointment via our customer service, tel. 088 - 347 47 47.

Interruption of supply

 • You can report a leakage by telephone at: 088 347 47 47. Due to the importance of hygiene, we will not shut off households from the water due to payment arrears, at this time. The payment obligation does not expire, but is suspended.
 • Given the circumstances, we can resume the supply of water in homes where the water is closed off. Residents without water can register for this by calling 088 347 47 47 choose option 1 and then option 3. 

Dune areas and visitor center

 • Our dune areas are open to the public. For your own safety and that of others, we request that you avoid crowds. Keep 1.5 meters distance and come as much as possible on foot or by bike.
 • Our visitor center De Tapuit and the activity center in Meijendel are open.
 • Excursions in the dunes and at our production locations are canceled until September 1.

Drinking water supply and quality guaranteed

The measures mentioned here have no effect on the supply and quality of drinking water. The drinking water itself is very well protected against all viruses, including the corona virus. The Coronavirus does not survive in water thus cannot be spread through drinking water.

The measures listed here are temporary. This message will be updated if necessary.